تهیه روغن اسانسی نعناء و کپسوله کردن آن با استفاده از پلیمرهای سدیم آلژینات، نشاسته و مالتودکسترین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Qom Branch, Islamic azad University

2 گروه شیمی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

چکیده

در این پژوهش اسانس نعناء تهیه و میکرو یا نانوکپسول‌های محتوی اسانس نعناء با دو روش هم‌رسوبی(Coacervation) و خشک کردن انجمادی(Freeze Drying) با استفاده از پلیمرهای مختلفی مثل سدیم آلژینات، نشاسته و مالتو دکسترین تهیه شدند. کپسول‌های تهیه شده برای ارزیابی مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفتند. ارزیابی اندازه کپسول‌ها که با میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) انجام شد، نشان ‌داد که هم نانو و هم میکروکپسول تشکیل شده است. به نظر می‌رسد، کپسول‌های حاصل از روش هم‌رسوبی در ابعاد میکرو و کپسول‌های تشکیل شده به روش فریزدرایر هم در اندازه‌های میکرو و هم نانو تشکیل شده‌اند.نوع پلیمر مورد استفاده، غلظت پلیمر و سرعت هم زدن از جمله عواملی هستند که بر روی نوع کپسول و چگونگی رهایش اسانس نعناء تاثیر می‌گذارند.
تعیین میزان کل اسانس بارگیری شده بیانگر این مطلب است که بیشترین بارگیری اسانس در روش هم‌رسوبی با نشاسته 2% و سدیم آلژینات2% انجام شده است(به میزان 80%). همچنین در روش فریز درایر بیشترین مقدار بارگیری اسانس توسط نشاسته 2% اتفاق افتاده است(به میزان 70%). ارزیابی میزان رهایش اسانس نشان می‌دهد که کپسول‌های تهیه شده از نشاسته کمترین مقدار رهایش و بیشترین نگهداری اسانس تا یک هفته را دارند(89/38 درصد اسانس در کپسول‌ها باقی مانده است.). همچنین کپسول‌های سدیم آلژینات یک درصد از دو درصد آن رهایش کمتری دارند. هر سه پلیمر پس از دو هفته تقریبا تمام اسانس را آزاد می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preparation of Mint essential oil and its encapsulation using Sodium Alginate, Starch and Maltodextrin Polymers

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Najafi 1
  • Homa Ahmadi 2
  • Mahboubeh A. Sharif 2
1 Qom Branch, Islamic azad University
2 Department of Chemistry, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Because the role of essential oils and aromatic substances in plants is lost due to chemical evaporation or chemical instability over time, Many methods have been used to increase the stability and durability of essential oils, and encapsulation is one of the most important ones.
In this study, micro or nanocapsules containing mint essential oil were prepared by coacervation and freeze drying methods using various polymers such as sodium alginate, starch and malto dextrin. Initially, with different weighing of each of the polymers, solutions were prepared with deionized water to achieve the best concentration. The ultrasound homogenizer was then used to homogenize, and the mint essence was gradually added to the homogeneous solution. The capsules were prepared immediately after preparing homogeneous polymer and essential oil mixtures. After that, the capsules were evaluated by scanning electron microscopy(SEM). The type of polymer, polymer concentration and mixing speed are among the factors affecting the type of capsule and how the mint essence is released.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mint oil
  • encapsulation
  • polymer
  • coacervation
  • freeze drying