بررسی خواص فیزیکوشیمیایی روغن حاصل از بذر توتون کشت شده در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

در سالهای اخیر گونه های گیاهی غیرمعمول و کمتر استفاده شده، به عنوان منابع جدید روغن مورد توجه قرار گرفته اند. بسیاری از آنها حاوی مقادیر قابل توجهی روغن با نسبت بالایی از اسیدهای چرب حایز اهمیت به لحاظ غذایی، پزشکی یا صنعتی هستند. روغن بذر توتون کشت شده در شمال ایران در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. مقدار روغن، خاکستر و رطوبت بذر به همراه ترکیب اسیدهای چرب، عدد اسیدی، عدد یدی، عدد پراکسید، عدد صابونی، عدد پاراآنیزیدین، چگالی، گرانروی، ضریب شکست، پایداری اکسایشی، پروفایلهای گرماسنجی پویشی تفاضلی و تجزیه وزن سنجی گرمایی، طیف های UV-Vis، FT-IR و فلوئورسانس، میزان ترکیبات فنولی و خاصیت آنتی اکسیدانی روغن استخراج شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که بذر توتون حاوی مقدار زیادی روغن می باشد (تا حدود 40 درصد). مهمترین اسیدهای چرب موجود در روغن بذر توتون عبارت بودند از: لینولئیک اسید (35/71 درصد)، اولئیک اسید (57/14 درصد) و پالمیتیک اسید (67/8 درصد). روغن بذر توتون با دارا بودن جذب در نواحیUV-B و UV-C، بنابراین میتواند به عنوان محافظ تابش امواج ماورابنفش مورد استفاده قرارگیرد. نتایج آزمونهای وزن سنجی حرارتی و کالریمتری روبشی حاکی از پایداری روغن میباشد. مقدار ترکیبات فنولی بیشتر از روغن های سویا، کتان و ذرت می باشد. همچنین براساس مقدار بدست آمده برای IC50، می توان روغن بذر توتون را در دسته ی روغن های با خصلت آنتی اکسیدانی قابل توجه قرار داد.بنابراین روغن بذر توتون میتواند به عنوان منبع جدیدی از ترکیبات چرب سودمند، در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Physicochemical properties of tobacco seed oil from Iran

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Jalilian
  • Davoud Beiknejad
Department of Chemistry, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

In recent years there has been development of non-conventional and underexploited promising plant species as new sources of oils. Many of them contain significant quantities of oils with high proportion of nutritionally, medicinally or industrially desirable fatty acids.Tobacco seeds, grown in the north of Iran, were investigated in this study. The oil, ash and water contents of tobacco seeds alongwith fatty acid composition, acid value, iodine value, peroxide value, saponification value, p-anisidine value, density, viscosity, refractive index, oxidation stability, differential scanning calorimetric and thermogravimetric profiles, UV-Vis, FT-IR, Fluorescence spectra, phenolic compounds and antioxidant activity of the extracted seed oil were analysed. The results showed that the tobacco seeds contained a high amount of oil (~40%). The three major fatty acids in the tobacco seed oil were linoleic (71.35%), oleic (14.57%), and palmitic (8.67%) acids. Tobacco seed oil showed absorbance in the UV-B and UV-C ranges with potential for use as a broad spectrum UV protectant. Tobacco seed oil showed high kinetic stability, as characterized by differential scanning calorimetry. Total phenol content of tobacco seed oil was also higher compared with soybean, falx seed and corn oil. According to the IC50 value (0.438 g/ml), tobacco seed oil can be categorized as an oil with considerable antioxidant potential. This study reveals that tobacco seed oil has a high level of functional lipids and can be used as a new source of oil in different applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural waste
  • Extraction
  • Tobacco seed
  • Tobacco seed oil