بررسی میزان فنول، فلاونوئید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه گل ماهور ( Verbascum cheiranthifolium Boiss. ) از منطقه کلکچال استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه شیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه شیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

گیاه Verbascum cheiranthifolium Boiss. از خانواده Scrophulariaceae، در طب سنتی ایران و کشورهای همسایه به صورت خوراکی و موضعی برای درمان بیماری ها به کار می رود. در این پژوهش برای اولین بار مقدار فنول، فلاونوئید کل و خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره قسمت های هوایی گیاه بومی ایران منطقه کلکچال تهران بررسی شد. برای سنجش میزان فنول و فلاونوئید به ترتیب از معرف های فولین سیو کالتیو و کلرید آلومینیوم و برای اندازه گیری پتانسیل آنتی اکسیدانی از روش DPPH استفاده شد. نتایج نشان داد محتوای فنولی و فلاونوئیدی برای نمونه ها به ترتیب 0/925میلی گرم گالیک اسید در هر گرم وزن خشک و 18/887 میلی گرم کوئرستین در هر گرم وزن خشک می باشد. در ارزیابی پتانسیل آنتی اکسیدانی به روش DPPH، مقدار IC50 برای BHT 72301/428 میکروگرم بر میلی لیترو برای عصاره 45829/364 میکروگرم بر میلی لیترمی باشد. در نتیجه خاصیت آنتی اکسیدانی این گیاه توان بالاتری در مقابل آنتی اکسیدان سنتزی BHT برخوردار است. نتایج این مطالعه نشان داد که این گیاه قدرت آنتی اکسیدانی خوبی در مقابل انواع سیستم های اکسیداتیو بوده و به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی در دسترس می تواند در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of total phenolic and flavonoid contents, and evaluation of antioxidant activities of Verbascum cheiranthifolium Boiss. extract from Kolakchal region, Tehran Province

نویسندگان [English]

  • ZAHRA SADAT AGHAKHAH RAZLIGHI 1
  • Rustaiyan Abdolhossein 2
  • Kambiz Larijani 3
1 Department of Chemistry, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Chemistry, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Chemistry, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This plant Verbascum cheiranthifolium Boiss. belonging to the Scrophulariaceae family, is derived from traditional Iranian medicine and vicinal countries which is used both edible and topical for treatment. For the first time in this research the amount of total phenol, Flavonoid and antioxidant property of aerial parts extract of plant of Iran in the Kolakchal area (Tehran-Iran) were investigated. To measure The amount of Phenol and Flavonoid respectively is used from reagents Folin- Ciocalteu and Alcl3 and the method DPPH is used to measure the Antioxidant potential. The result showed the phenolic content for samples respectively 0.925 milligram of galic acid per gram dry weight and 18.887 milligram quercetin per gram dry weight. In evaluation of antioxidant potential by method DPPH amount of Ic50 for BHT 72301/428 µgr/ml and for the extract is 45829/364 µgr/ml. As a result, the antioxidant activity of this plant have higher potential against the antioxidant synthesis of BHT. The results of this study showed that this plant has a good antioxidant power against a variety of oxidative systems and as an accessible natural antioxidant can be used in food and pharmaceutical industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • DPPH
  • Flavonoids
  • Phenolic compounds
  • Verbascum