بررسی وجود پمپ های افلاکس norA ،norB و norC در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به فلوروکینولون جدا شده از نمونه های عفونت ادراری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.

2 عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی قم، قم، ایران

چکیده

استافیلوکوک ها به سرعت نسبت به اغلب آنتی بیوتیک ها مقاومت پیدا میکنند و مشکلات درمانی متعددی پدید می آورند. از این میان ، پمپ های افلاکس مهمترین علت ایجاد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی می باشند و اصلی ترین این پمپ ها سیستم های ذاتی افلاکس ژن nor است. در استافیلوکوکوس اورئوس، norA، norBو norC، ژن های کروموزومی هستند که پمپ های افلاکسی (جریانی ) را کدگذاری میکنند که بیان بالای ژن های مقاومت چند دارویی می تواند مقاومت نسبت به کینولون ها را ایجاد کند.
این مطالعه با هدف ارزیابی مولکولی حضور ژن های norA B,C مرتبط با پمپ های افلاکس ایجاد کننده مقاومت به آنتی بیوتیک های خانواده فلوروکینولون در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده که از نمونه های عفونت ادراری انجام می شود.
در این مطالعه نمونه های جدا شده از 300 نمونه ادرار بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاههای شمال شهر تهران تعداد 100 نمونه استافیلوکوکوس اورئوس شناسایی گردید. سپس سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک های خانواده فلوروکینولون، استخراج DNA جدایه ها به منظور تایید وجود ژنهای norA، norB و nor C توسط واکنش PCR مورد بررسی قرار گرفت.
از بین 100 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده 60 جدایه (60%) نسبت به دیسک سیپروفلوکساسین، 30 جدایه (30%) نسبت به نوروفلوکساسین و 10 جدایه (10%) نسبت به افلوکساسین مقاومت نشان دادند. از بین 100 جدایه، 30 جدایه (30%) دارای ژن مقاومت norB ،20 مورد (20%) دارای ژن norC و در 20 جدایه (20%) نیز دارای ژن norA بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of NorA, norB, and norC efflux pumps in Staphylococcus aureus resistant to Fluoroquinolone Isolated from Urinary Tract Infection

نویسندگان [English]

  • Mona Azadikhah 1
  • Mohsen Zargar 2
  • Razieh Nazari 3
1 Department of Microbiology, Faculty of Science, IQom branch,Islamic Azad University, Qom, Iran
3 Department of Microbiology, Faculty of Science, Qom branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Staphylococci are rapidly resistant to most antibiotics and cause many therapeutic problems. Of these, the efflux pumps are the most important cause of resistance to antibiotics, and these pumps are the core of the inherent inflammatory system of the nor gene. Staphylococcus aureus, norA, norB, and norC are chromosomal genes that encode these pumps, expressing high levels of multi-drug resistance genes can produce resistance to quinolones.
The purpose of this study was to investigate the presence of norA B, C genes in the presence of germs in the isolates of Staphylococcus aureus isolated from the samples of urinary tract infection.
In this study, samples from 300 urine samples of patients referred to the laboratories in north of Tehran were collected and identified 100 samples of Staphylococcus aureus. After identification of resistant strains of fluoroquinolone family antibiotics, DNA extraction was performed to confirm the presence of norA, norB and nor C genes by PCR reaction. The results were analyzed by electrophoresis on agarose gel.
Of the 100 isolated isolates of Staphylococcus aureus, 60 isolates were resistant to the ciprofloxacin disc, 30 isolates were resistant to neurofloxacin and 10 isolates compared to furosemide. Of the 100 isolates, 30 isolates possessed a norB resistance gene, 20 had norC gene and 20 had norA gene. Also, 10 isolates containing all three genes and 15 isolates, had 2 genes from the 3 genes studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staphylococcus aureus
  • Efflux pumps
  • norA
  • norB
  • norC