ارزیابی اثر نانوذرات آهن بر بیان ژن ها‌ی TEM و SHV در کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی با استفاده از تکنیک Real Time PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، کرمان ،ایران

2 استادیار، گروه میکروب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ،ایران

چکیده

زمینه و هدف: کلبسیلا‌‌‌پنومونیه یک پاتوژن گرم منفی و عامل شایع عفونت های بیمارستانی است. افزایش ظهور مقاومت به چند دارو در کلبسیلا پنومونیه گزینه های درمانی را برای این باکتری محدود کرده است. هدف این تحقیق ارزیابی اثر نانوذرات آهن بر بیان ژن های TEM و SHV در کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی با استفاده ازتکنیک Real- Time PCR می باشد.
روش تحقق: تعداد 50 سویه کلبسیلا پنومونیه ظرف مدت 6 ماه، از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های شهر کرمان جمع آوری شد. ایزوله ها بر اساس تست های بیوشیمیایی موجود در سیستم API20E به عنوان کلبسیلا پنومونیه شناسایی شدند. تست حساسیت آنتی بیوتیکی با روش دیسک دیفیوژن انجام گردید. جهت شناسایی مولکولی ژن های TEM و SHV، PCR انجام گردید. برای تعیین اثر بخشی نانو ذره آهن بر روی سویه های موردنظر، از روش براث دایلوشن طبق استاندارد CLSI استفاده و درنهایت Real- Time PCR صورت گرفت.
یافته ها: در این مطالعه تعداد 46 نمونه از جدایه ها به صورت فنوتیپی مولد ESBL مثبت بودند. که 48 درصد (22 مورد) واجد ژن SHV ، 13 درصد (6 مورد) واجد ژن TEM و 39 درصد (18 مورد) دارای هر دو ژن SHV +TEM بودند. نانوذره آهن توانست بیان ژن های TEM و SHV را در کلبسیلا پنومونیه کاهش دهد.
نتیجه گیری: با توجه به اثر بخش بودن نانوذرات آهن بر روی کلبسیلاهای بتالاکتاماز مثبت، می توان از نانوذره آهن بعنوان یک دوز دارویی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

To evaluate the effect of iron nanoparticles on expression of TEM and SHV genes in Klebsiella pneumoniae isolated from clinical samples using Real Time PCR

نویسندگان [English]

  • najmeh tahmasebi 1
  • babak kheirkhah 2
1 Microbiology Dept., Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan. Iran
2 Assistant Professor, Department of Microbiology, Kerman branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background: Klebsiella pneumoniae is a germ-negative pathogen and a common cause of nosocomial infections. Increasing the emergence of multi-drug resistance in Klebsiella pneumonia has limited therapeutic options for this bacterium. The purpose of this study was to evaluate the effect of iron nanoparticles on expression of TEM and SHV genes in Klebsiella pneumoniae isolated from clinical samples using Real- Time PCR.
Materials and Methods: A total of 50 strains of Klebsiella pneumoniae were collected from patients admitted to the intensive care unit of hospitals in Kerman on 6 months. The isolates were identified as K. pneumoniae, based on the biochemical tests embedded in the API-20E system. Antibiotic susceptibility test was performed by disc diffusion method. For molecular identification of TEM and SHV genes, PCR was performed. To determine the effect of iron nanoparticles on the strains, a dilution broth method was used according to CLSI standard and finally, Real-Time PCR was performed.
Results: In this study, 46 isolates were positive for ESBL producing phenotypes. In the 46 isolates of ESBL producing, 48% (22 cases) had the SHV gene , 13% (6 cases) had the TEM gene and 39% (18 cases) had both SHV + TEM genes. Iron nanoparticles could degrade the expression of TEM and SHV genes in the clinical medium in Klebsiella pneumoniae.
Conclusion: Due to the effectiveness of iron nanoparticles on positive beta-lactamases Klebsiellas, can use iron nanoparticles as a medicine dose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Klebsiella pneumoniae
  • iron nanoparticles
  • Real- Time PCR
  • TEM
  • SHV