امکان جایگزینی پیت - پرلیت - ماسه با کمپوست آزولا در بستر کشت پدیلانتوس (Pedilanthus tithymaloides)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشجوی دکترای اصلاح و بیوتکنولوژی، پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

چکیده
به منظور بررسی اثر کمپوست آزولا بر خصوصیات رویشی گیاهان زینتی، گیاه پدیلانتوس (Pedilanthus tithymaloides L.) به عنوان یک گیاه مدل انتخاب شد. در این راستا آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار در گلخانه‌ی پیشرفته پژوهشکده بیوتکنولوژی شهرستان رشت اجرا شد. بستر شاهد این پژوهش، پیت - پرلیت – ماسه به نسبت 1:1:1 در نظر گرفته شد و آزولای کمپوست شده در مقادیر 0%، 25%، 50%، 75% و 100% حجمی، جایگزین بستر شاهد شد. تیمارها شامل: 0% کمپوست آزولا+ 100% پیت - پرلیت - ماسه (شاهد)، 25% کمپوست آزولا + 75% پیت- پرلیت- ماسه، 50% کمپوست آزولا + 50% پیت- پرلیت- ماسه، 75% کمپوست آزولا + 25% پیت- پرلیت- ماسه و 100% کمپوست آزولا + 0% پیت- پرلیت- ماسه. در این آزمایش شاخص‌های رشد پدیلانتوس شامل تعداد برگ، تعداد جوانه، طول جوانه، وزن‌تر و خشک ساقه، وزن‌تر و خشک ریشه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد جایگزینی سطوح کمپوست آزولا اثر معنی‌داری روی تعداد برگ، طول جوانه، وزن‌تر ساقه، وزن خشک ساقه، وزن تر و خشک ریشه نسبت به شاهد دارد. مقایسه بسترهای کشت مورد استفاده نشان داد که جایگزینی 25% کمپوست آزولا در بستر، بیشترین تأثیر را روی شاخص‌های رشد گیاه پدیلانتوس دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Possibility replacement of peat - perlite - sand with Azolla compost in growing media (Pedilanthus tithymaloides)

نویسندگان [English]

  • Jalal Omidi 1
  • سمانه عبدالمحمدی 2
  • مهدی بخشی پور 3
  • میثم شیخ پور 4
1 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht, Iran
2 کارشناس ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
3 دانشجوی دکترای اصلاح و بیوتکنولوژی، پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
4 کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده [English]

Abstract
In order to investigate the effect of Azolla compost on vegetative characteristics of ornamental plants, Pedilanthus tithymaloides was selected as a model plant. In this regard, an experiment was conducted as a completely randomized design in five treatments and three replications in the Advanced Greenhouse of the Research Institute of Biotechnology, Rasht. The Growing media control of this study, peat-perlite-sand, was considered 1: 1: 1 ratio, and the compost Azolla was replaced by 0%, 25%, 50%, 75% and 100% volumes. The treatments consisted of: Azolla compost + 100% Peat-perlite-sand (control), Azolla compost + 75% Peat-perlite-sand, 50% Azolla compost + 50% Peat-Pearlite-Sand, 75% Azolla compost + 25% Peat-perlite-sand and 100% Azolla compost + 0% Peat-perlite-sand. In this experiment, growth indices, including number of leaves, number of buds, length of bud, fresh and dry weight of stem, fresh and dry weight of root were measured. The results showed that replacing Azolla compost levels had a significant effect on leaves number, length of bud, fresh and dry weight of stem, fresh and dry weight of root. Comparison of the substrate used showed that replacement of 25% Azolla compost in the Growing media had the most effect on Pedilanthus plant growth indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Growth indices
  • Green manure
  • Organic waste