بررسی اثر رژیم غذایی محدودیت کالری بر کاتالپسی در موش های صحرایی نر مدل پارکینسونی با رزرپین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

سابقه و هدف: بیماری پارکینسون دومین اختلال تحلیل برنده عصبی شایع پس از آلزایمر و شایع‌ترین علت اختلال حرکتی است. این بیماری به عنوان یک بیماری پیشرونده با تخریب سلول‌های عصبی همراه می‌باشد. محدودیت کالری تنها اقدام پیشگیرانه‌ای است که دارای اثرات قوی برای طول عمر در مدلهای آزمایشگاهی است. در سطح گسترده‌ای از مطالعات حیوانی نشان داده شده است که محدودیت کالری موجب افزایش طول عمر، کاهش بروز چندین بیماری وابسته به سن و حفظ عملکردهای جوانی می‌شود. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثر رژیم محدودیت کالری در موش‌های صحرایی نر پارکینسونی می‌باشد.
مواد و ورش‌ها: در این مطالعه از 30 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در 5 گروه (کنترل، پارکینسون، محدودیت کالری، پارکینسون+محدودیت کالری و محدودیت کالری+پارکینسون دو) استفاده شد. حیوانات در گروه‌های محدودیت کالری تحت محدودیت کالری 30 درصدی قرار گرفتند. بیماری پارکینسون به وسیله تزریق رزرپین به مدت دو روز (1mg/kg, i.p) ایجاد شد. برای سنجش کاتالپسی از تست میله استفاده شد.
نتایج: میزان کاتالپسی در گروه‌های پارکینسون+ محدودیت کالری و محدودیت کالری+پارکینسون دو نسبت به گروه پارکینسون به طور معنی‌داری کمتر بود (P<0.05).
نتیجه گیری: محدودیت کالری 30 درصد می‌تواند باعث بهبود کاتالپسی در موش‌های صحرایی مبتلا به پارکینسون گردد. همچنین اعمال محدودیت کالری قبل از القای بیماری پارکینسون از شدت عوارض پس از ابتلا به بیماری از جمله کاتالپسی می‌کاهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of caloric restriction on reserpine-induced catalepsy in rats model of Parkinson's disease

نویسندگان [English]

  • Azam Khalaj 1
  • Tahreh sadat Shobeiri 1
  • Mohammad Reza Yazdian 2
1 Department of Physiology, faculty of science, qom Branch, Islamic Azad University, qom, Iran
2 Department of medicine, faculty of science, qom branch, Islamic azad university, qom, Iran
چکیده [English]

Aim and Background: Parkinson's disease is the second most common neurodegenerative disorder after Alzheimer's disease and the most common cause of disability . it is a progressive disease that is associated with the destruction of nerve cells. Caloric restriction is the only preventive action that has a life long-lasting effect on laboratory models. It has been shown in a large scale of laboratory animals that caloric restriction increases life expectancy, decreases the incidence of several age-related diseases, and preserves youth activities. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of caloric restriction diet on reserpine-induced catalepsy in male rats model of Parkinson's disease. Material and Methods: In this study, 30 Wistar rats were divided in 5 groups (control, Parkinson's disease,caloric restriction, Parkinson's disease + caloric restriction, caloric restriction+ Parkinson's disease(2) ).Animals in caloric restriction groups were under the caloric restriction of 30 percent. Parkinson's disease was induced by administration of Reserpine (1 mg/kg, i.p). The bar- test was used to measure cataleptic symptoms.
Results: catalepsy was significantly lower in of caloric restriction + Parkinson's disease and caloric restriction+ Parkinson's disease (2) groups than in Parkinson's disease group. (P <0/05). Conclusion: caloric restriction of 30 percent can improve reserpine-induced catalepsy in male rats model of Parkinson's disease. Also, caloric restriction before inducing Parkinson's disease reduces the severity of complications after getting sick, including catalepsy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • caloric restriction
  • Parkinson's disease
  • catalepsy
  • Rat