اثر پروتکل خستگی ایزوکینتیک عضلات چهارسر ران و همسترینگ بر برخی از متغیرهای پیش-بینی کننده آسیب رباط صلیبی قدامی زانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

سابقه و هدف: خستگی عضلانی ممکن است باعث عدم تعادل بین عضلات موافق و مخالف مفصل زانو شود، سنجش عدم تعادل موجود بین عضلات نباید محدود به سنجش قدرت گردد چرا که این پارامتر به تنهایی نشان-دهنده عملکرد عضله نیست. بنابراین هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی اثر پروتکل خستگی ایزوکینتیک عضلات چهارسر ران و همسترینگ بر توان مکانیکی و زمان رسیدن به اوج گشتاور در دختران کاراته‌کار نخبه بود.مواد و روش کار: برای این مطالعه 16 دختر کاراته‌کا انتخاب شدند. برای خستگی عضلات چهارسر ران و همسترینگ از دستگاه ایزوکینتیک بایودکس استفاده شد. توان مکانیکی عضلات و زمان رسیدن به اوج گشتاور بوسیله دستگاه ایزوکینتیک در سرعت‌های 180 و 300 درجه بر ثانیه قبل و بعد از خستگی اندازه‌گیری شد. از آزمون t همبسته جهت تحلیل داده‌ها، استفاده شد. نتایج: توان مکانیکی عضلات چهارسر ران(004/0=P) و همسترینگ(000/0=P) در سرعت 300 درجه بر ثانیه، بعد از خستگی بطور معنی‌داری کاهش یافت؛ اما در سرعت 180 درجه بر ثانیه تغییر معنی‌داری نکرد(05/0<P). زمان رسیدن به اوج گشتاور در سرعت 180 درجه بر ثانیه برای همسترینگ(04/0=P) و چهارسر ران(01/0=P) کاهش معنی‌داری را نشان داد؛ اما در سرعت 300 درجه بر ثانیه، فقط برای همسترینگ تفاوت معنی‌دار بود(025/0=P). نتیجه‌گیری: براساس نتایج پژوهش حاضر، خستگی می‌تواند سبب ایجاد عدم تعادل در توان مکانیکی و زمان رسیدن به اوج گشتاور بین گروه‌های عضلانی در سرعت‌های بالا شود که احتمال آسیب‌دیدگی را در مفصل زانو افزایش می‌دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of isokinetic fatigue protocol of quadriceps and hamstring muscles on some of the predictive variables of knee anterior cruciate ligament injury

نویسنده [English]

  • neda boroushak
Faculty of sport sciences, University of Mazandaran,Babolsar,Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Muscle fatigue may lead to imbalance and dysfunction of muscles. On the other hand, measuring imbalances between muscles should not be limited to measuring strength as it is not only parameter indicative of muscle function. Thus, the purpose of this study was to examine the effect of isokinetic fatigue protocol of quadriceps and hamstring muscles on mechanical power and time to peak torque in elite karate girls. subjects and Methods: In this study, 16 karate girls participated. Biodex isokinetic device was used for the local fatigue of quadriceps and hamstring muscles. The muscles mechanical power and time to peak torque at speeds of 180 and 300 degrees per second were measured by isokinetic device before and after the fatigue protocol. Data analysis was made by paired t test. Results: Mechanical power of quadriceps (P=0.004) and hamstring (P=0.000) muscle groups in speed of 300 degrees per second, significantly decreased after fatigue. But in the speed of 180 degrees per second, not significantly changed (P>0.05). Time to peak torque in speed of 180 degrees per second, showed a significant decrease after fatigue for the hamstring (P=0.04) and quadriceps (P=0.01), but in speed of 300 degrees per second, the difference was significant only for the hamstring (P=0.025). Conclusion: According to current study results, fatigue can cause an imbalance in mechanical power and time to peak torque between muscle groups at high speeds; that increases the chance of injury in the knee joint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • muscular fatigue
  • mechanical power
  • time to peak torque