مقایسه وزن کم هنگام تولد در نوزادان مادران روزه دار در سه ماهه دوم وسوم حاملگی وزنان باردار غیر روزه دار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

مقدمه:
تغذیه مادر نقش مهمی در رشد و تکامل جنین ایفا می کند. علیرغم واجب نبودن روزه در بارداری برخی مادران باردار مبادرت به روزه داری می کنند هدف از این تحقیق با توجه به اهمیت تغذیه دوران بارداری بر سلامت جنین مقایسه وزن کم هنگام تولد در نوزادان مادران باردارروزه دا ر در سه ماهه دوم وسوم بارداری با زنان باردار غیر روزه دار بوده است.
روش: پژوهش حاضر از نوع کوهورت می باشد. جامعه آماری کلیه زنان باردار (سه ماهه دوم و سوم) هستند. بدین منظور 84 نفر خانم باردار در دو گروه روزه دار (21 نفرسه ماهه دوم)، (21 نفر سه ماهه سوم) و غیر روزه دار (21 نفرسه ماهه دوم)، (21 نفر سه ماهه سوم) قرار گرفتند. نمونه گیری به روش تصادفی، تدریجی بود. اطلاعات از طریق پرونده بهداشتی پرسشنامه و به کمک معاینه و مصاحبه جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم اقرار spss استفاده گردید.
یافته ها:براساس نتایج پژوهش وزن کم هنگام تولد نوزادان مادران روزه دار وغیر روزه در سه ماهه دوم حاملگی وسه ماهه سوم حاملگی از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین تفاوت آماری معنی داری بین وزن کم هنگام تولد در مادران روزه داردر سه ماهه دوم وسوم وجود نداشت.
نتیجه گیری: اگر مادری در سه ماهه دوم وسوم بارداری روزه بگیرد در صورت تغذیه کافی، روزه داری، منجر به وزن کم هنگام تولد نمی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

comparing the low birth weight of newborn in the fasting pregnant with non-fasting pregnant women

چکیده [English]

Introduction
Maternal nutrition plays a critical role in fetal growth and development.
.Mothers practice fasting though they are excused from fasting during pregnancy.
The aim of this study was comparison the low birth weight in fasting and non-fasting pregnant women.
Method
The present research was cohort study.
84 pregnant women were put into 2 groups of second Trimester (21 fasting pregnant women and 21 non –fasting pregnant women) and third Trimester (21 fasting pregnant women and 21 non – fasting pregnant women)

sampling was performed randomly ,gradually. Data was collected by questionnaires,examination ,and interview, and then they were analyzed by SPSS.
Results
The statistical test showed that the difference in low birth weight between the infants of fasting and non-fasting women in the second trimester and third trimester of pregnancy was not statistically significant.
fasting in the second and third trimester of pregnancy does not lead to low birth weight If pregnant women have adequate meal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • low birth weight '
  • pregnancy'
  • fasting