مقایسه وضعیت دوران بارداری در زنان روزه دار و غیر روزه دار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

چکیده:
روزه یکی از عبادت‌های مهم و از ارکان دین اسلام است. با وجود وضع احکام شرعی مبنی بر واجب نبودن روزه برای افراد بیمار ،حامله ،شیرده ومسافر ، برخی از این افراد با اشتیاق ومیل فردی روزه داری می کنند. با توجه به اهمیت تغذیه دوران بارداری در سلامت جنین و مادر، هدف از این پژوهش مقایسه وضعیت دوران بارداری در زنان روزه دار و غیر روزه دار بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع کوهورت بود. جامعه آماری کلیه زنان باردار (سه ماهه دوم و سوم) بودند. بدین منظور 84 نفر خانم باردار در دو گروه 1- روزه دار شامل 42 نفر(از هر سه ماهه 21 نفر )2- غیر روزه شامل 42 نفر(از هر سه ماهه 21نفر) بارداری قرار گرفتند. نمونه گیری به روش تصادفی، تدریجی بود. اطلاعات از طریق پرونده بهداشتی پرسشنامه و به کمک معاینه، مصاحبه جمع آوری گشت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم اقرار spss استفاده گردید.
یافته ها: براساس نتایج پژوهش، میزان ابتلا به کم خونی مادران باردار روزه دار و غیر روزه دار در سه ماهه دوم و سوم بارداری تفاوت معنی دار نداشت. بین میزان افزایش وزن طبیعی در طی بارداری در میان زنان باردار روزه دار و غیر روزه دار در سه ماهه دوم بارداری و سه ماهه سوم حاملگی تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت.

نتیجه گیری: روزه داری زنان حامله در سه ماهه دوم و سوم بارداری تأثیری بر وضعیت بارداری (میزان افزایش وزن طبیعی در طول بارداری و ابتلا به کم خونی مادر) ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of pregnancy in fasting and non-fasting women Attending Health care and Treatment centers of Qom medical sciences university

چکیده [English]

Introduction
Fasting is one of the most important worshipers of Islam. Although pregnant women, and brest-feeding women, and those who may be sick or on a journey,… are exempted from the duty of fasting, some of them do so willing and eagerly. Considering the importance of nutrition during pregnancy in the health of the fetus and mother, the purpose of this study was to compare the pregnancy status in fasting and non-fasting pregnant women.
Method
The present research was cohort study.84 pregnant women were put into 2 groups of second Trimester (21 women) and third Trimester (21 women), and non –fasting pregnant women were second Trimester(21 women)and third Trimester (21women).Sampling was performed randomly ,gradually. Data was collected by,examination ,and interview, and then they were analyzed by SPSS.
Results
The results showed that the anemia of fasting and non-fasting pregnant mothers was not statistically significant in the second and third trimester of pregnancy. There was not statistically significant difference between normal weight gain during pregnancy among fasting pregnant and non-fasting pregnant women in the second and third trimester of gestation. Fasting in Pregnant women in the second and third trimester of pregnancy have no effect on the pregnancy status (normal weight gain during pregnancy and maternal anemia

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pregnancy status"
  • Fasting pregnant”
  • Anemia
  • weight gain