شناسایی آلودگی آرسنیک از منطقه معدن زیرزمینی، سیرجان، و حذف آنها با روش جذب بیولوژیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، واحد سیرجان ، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان ، ایران

2 دکتری تخصصی میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن

3 کارشناس ارشد ژنتیک، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن

چکیده

سابقه و هدف: فلزات سنگین از طریق فعالیت های صنعتی به محیط زیست وارد می گردند. جهت حذف این عناصر سمی روش بیولوژیک نسبت به بقیه روش ها از راندمان بالاتر و هزینه پایین تری برخوردار می باشد. هدف از این پژوهش جداسازی سویه هایی با مقاومت بالا نسبت به ارسنیک از 3 منطقه آب های زیرزمینی سیرجان است.
مواد و روش ها : نمونه ها بر روی محیط های LB آگار حاوی ppm 5 ارسنیک کشت داده شد. پس از 24 ساعت گرمخانه گذاری، 25 سویه مقاوم جدا شدند. DNA با روش فنل کلروفرم استخراج شد. در روش مولکولی PCR از پرایمرهای قسمت SrDNA 16استفاده گردید. مقاومت آنتی بیوتیکی سویه ی منتخب با روش آنتی بیوگرام و میزان جذب زیستی آن با روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی انجام شد. بهترین سویه با 16SrDNA PCR sequencing شناسایی شد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نتایج: از 100% سویه های جداشده در این پژوهش 20% شامل باسیل های گرم مثبت، 40% باسیل های گرم منفی، 28% کوکسی های گرم مثبت و 12% مارپیچی گرم منفی بودند. نتایج آنالیز ژنتیکی برای نمونه ی باسیلی نشان داد که سویه ی مربوطه 100% همسانی با باسیلوس سرئوس سویه ی LS24 دارد.
بحث: سویه ی برتر در این مطالعه با حداقل غلظت مهارکنندگیppm 1000 در دمای 40 درجه سانتی گراد، اسیدیته 7 و سرعت تکان 150، 8/62% ارسنیک را از محیط حذف کرد. نتایج حاصل از آزمون های بیوشیمیایی و ژنتیکی سویه ی LS24 باسیلوس سرئوس را نشان داد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of arsenic contamination from underground mine area, Sirjan, and removing them by biological absorption method

نویسندگان [English]

 • zahra ranjbar 1
 • seyed mansour meybodi 2
 • zahra masoumalinejad 1
 • mohammad reza zinatizadeh 3
1 MSc in Microbiology, Dept. of Biology, Islamic Azad University, Sirjan
2 Ph.D Microbiology, Dept. of Biology, Islamic Azad University, Tonekabon
3 MSc in Genetics, Dept. of Biology, Islamic Azad University, Tonekabon
چکیده [English]

Background and Objectives: Heavy metals causing the pollution of environment through industrial activities. biological methods have been used to remove toxic element that compared to other methods are promising technologies with higher efficiency and lower cost. The aim of this study was to isolate strains with high tolerance to arsenic from 3 area of groundwater Sirjan.
Materials and methods: were cultured on LB agar medium containing 5ppm arsenic. After 24h incubation, 25 colonies of resistant strains were isolated. DNA was extracted by using phenol chloroform method and contaminated samples were examined by PCR reaction. In order to detect microorganisms by molecular methods , 16SrDNA primers were used. Amount of growth was determined by spectrophotometry at 600 nm in 24h. Antimicrobial resistance patterns and biosorption analysis was performed by method of antibiogram and atomic absorption spectroscopy. The strain was identified by 16SrDNA PCR sequencing.
Results and Conclusion: From 100% of bacterial isolates in this study were 20% gram positive, 40% gram negative bacilli, 28% gram positive cocci and12% Gram negative spiral. Genetic analysis results for the basil sample showed that the strain was 100% consistent with the Bacillus Cereus strain LS24. The dominant strain had a minimum inhibitory concentration just 1000 ppm at a temperature of 40°C, pH 7 and 150 rpm. This bacterium was removed 62.8% of arsenic from the solution. Superior strain was Bacillus cereus LS24 by biochemical and genetic methods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biosorption
 • Arsenic
 • Bacteria
 • Groundwater
دوره 8، شماره 30
شهریور 1397
صفحه 31-41
 • تاریخ دریافت: 18 اسفند 1396
 • تاریخ بازنگری: 10 اردیبهشت 1397
 • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 15 شهریور 1397