بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره اسطوخدوس استخراج شده به روش سوکسله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

اسطوخدوس (Lavandula angustifolia) جزء گیاهان دارویی اسانس دار از خانواده نعناع و بومی ایران می باشد و بصورت سنتی در درمان مفاصل، دل پیچه و ذکام کاربرد دارد. پس از شناسایی و جمع آوری، گیاه اسطوخدوس در شرایط مناسب خشک گردید. سپس با استفاده از دستگاه سوکسله و با حلال های آب، هگزان و مخلوط آب و اتانول، عصاره گیاه استخراج شد. عصاره‌ها پس از تغلیظ با دستگاه روتاری، اسپکتروفوتومتر و در آخر با دستگاه GC-MS مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. سپس در عصاره هگزانی این گیاه به ترتیب بیشترین درصد دکان، دودکان، کامفور، تترا دکان، 3-متیل نونان 1و8-سینئول هستند. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی به روش DPPH بیشترین حساسیت را در، عصاره آبی نشان داد. سپس با استفاده از دستگاه سوکسله و با حلال های آب، هگزان و مخلوط آب و اتانول، عصاره گیاه استخراج شد. عصاره‌ها پس از تغلیظ با دستگاه روتاری، اسپکتروفوتومتر و در آخر با دستگاه GC-MS مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. سپس در عصاره هگزانی این گیاه به ترتیب بیشترین درصد دکان، دودکان، کامفور، تترا دکان، 3-متیل نونان 1و8-سینئول هستند. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی به روش DPPH بیشترین حساسیت را در، عصاره آبی نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antioxidant properties of soxhlet extraction of Lavandula stoechas L.

نویسندگان [English]

  • Rohollah Hosseini nia fard
  • Gholam Reza Najafi
  • Manocheh Fadaeian
Department of Chemistry, Qom Branch, Islamic azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Lavender (Lavandula angustifolia) is a medicinal plant with essence and belongs to mint family and natively grows in Iran. Its traditionally used for curing joint`s point, cramps, and cold. After recognition and gathering, the Lavender plant was dried in good conditions. After that, using the Soxhlet machine, water solvents, Hexane, and solution of water and ethanol the essence was extracted. After condensing the essence with rotary machine, Spectrophotometer, and finally with GC-MS machine, it was studied and analyzed. In the Hexane extract of the plant Decane, Dodecane, Camphore, Tetradecane, 3-Methylnonane , and 1,8 Cineol had the maximum percentage respectively. Antioxidant activity evaluation with DPPH method showed that the blue extract had the most sensitivity. nce was extracted. After condensing the essence with rotary machine, Spectrophotometer, and finally with GC-MS machine, it was studied and analyzed. In the Hexane extract of the plant Decane, Dodecane, Camphore, Tetradecane, 3-Methylnonane , and 1,8 Cineol had the maximum percentage respectively. Antioxidant activity evaluation with DPPH method showed that the blue extract had the most sensitivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lavandola
  • Antioxidant
  • Antibacterial
دوره 8، شماره 30
شهریور 1397
صفحه 25-30
  • تاریخ دریافت: 02 اسفند 1396
  • تاریخ بازنگری: 20 اسفند 1396
  • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 15 شهریور 1397