مقایسه مقاومت دارویی و اثر ضد قارچی داروهای نیستاتین، فلوکونازول، کتوکونازول، ایتراکونازول بر کاندیدا آلبیکنس جدا شده ازبیماران واژینیت کاندیدایی استان قم در سال 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه مکروبیولووژی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم ، ایران

2 گروه پزشکی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 گروه شیمی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ولوواژینیت کاندیدایی عفونت دستگاه تناسلی زنان است که در اثر رشد قابل توجه کاندیدا به خصوص کاندیدا آلبیکنس ایجاد می شود. تجویز طولانی مدت داروهای ضد قارچی متداول سبب ایجاد مقاومت دارویی می شود. بنابراین آگاهی از الگوی مقاومت دارویی کاندیداهای جداشده از واژینیت در برابر داروهای متداول ضد کاندیدایی برای درمان صحیح ضرورت دارد .هدف ازاین پژوهش بررسی الگوی مقاومت دارویی در کاندیدا آلبیکنس جدا شده از بیماران مبتلا به واژینیت کاندیدایی بود.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 100 نمونه واژینیتی انجام شد.. کشت بر روی کروم آگار، جرم تیوب، بررسی حساسیت به سیکلوهگزمید، آزمایش جذب قندها به منظور جداسازی نمونه های دارای کاندیداآلبیکنس انجام شد و اثر داروهای نیستاتین، کتوکونازول، ایتراکونازول، فلوکونازول به روش دیسک دیفیوژن براث آزمایش شد. نتایج بر اساس نرم افزار spss و آزمون کای بررسی شد.
یافته ها: از100 نمونه واژینیتی 35 نمونه مبتلا به کاندیدا آلبیکنس بودند. میانگین قطر هاله عدم رشد داروی کتوکونازول
85/5 ± 80/21 میلی متر، ایتراکونازول20/5 ± 42/18 میلی متر، نیستاتین28/2 ± 97/15 میلی متر و فلوکونازول 02/12 ± 82/6 میلی متر می باشد. بین میانگین قطر هاله عدم رشد نیستاتین و دیگر داروها اختلاف معنی داری مشاهده شد p<0.05)‌).
نتیجه گیری: 35 درصد نمونه ها مبتلا به کاندیدا آلبیکنس بودند. بیشترین تاثیر را داروی کتوکونازول بر کاندیدا آلبیکنس داشت. نمونه ها به فلوکونازول مقاوم و به کتوکونازول حساس بودند. کتوکونازول می تواند به عنوان درمان در کاندیدا آلبیکنس مزمن استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compare resistance and antifngal effects of Fluconazole, Itraconazole , Ketoconazole and nystatin on ( Candida albicans) isolated from Vulvovaginitis in Qom in 1395

نویسندگان [English]

 • Ameneh basem hamid 1
 • Mohammad Dakhili 2
 • Mohammad Ali Ghasem Zadeh 3
1 Student of Microbiology Department, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Medical of Department, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
3 Chemistry of Department, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Background & Objectives: Candidial vulvovaginitis is a female genital system infection that occurs due to the overgrowth of Candida species, especially with Candida albicans. The long administration of the current antifungal drugs may cause resistance. it is essential to understand the efficacy pattern of therapeutic agents against the isolated Candida species from vaginitis. The aim of this research was the investigation of the antifungal drug resistance pattern in Candida species isolated from vaginitis against azole current drugs.
Materials & Methods: In this cross-sectional study that was performed on100 vaginit specimens. All specimens were examined under direct microscopy and culturing. Furthermore, complimentary tests such as culture on candida chrom agar, corn meal agar, germ tube test, susceptibility to cycloheximide and sugar assimilation test were performed to differentiate the Candida albicanse from each other. The effect of the current fluconazole, itraconazole , nystatin, ketoconazole disk diffusion method was also tested. Data were analyzed by SPSS using independent Chi-square.

Results: Out of 100 vaginit specimens 35 cases were diagnosed were Candida albicans. Diameter of average of inhabitation zone were in Ketoconazole 21.80±5.85 mm, Iitraconazole 18.42 ± 5.20 mm, Nystatin 15.97 ± 2.28 mm and Fluconazole 6.82 ±12.02 mm.
CONCLUSION: Our results showed 35% specimens were diagnosed with isolated agents Candida albicans. that the most effective drugs against Candida albicans was Iitraconazole. Hospital wards fungi was resistant to Fluconazole and sensitive to Ketoconazole. Introduce Ketoconazole of can be useful in treatment of chronic vaginal candidiasis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Candida albicans
 • Fluconazole
 • Itraconazole
 • Ketoconazole
 • Nystatin
دوره 8، شماره 30
شهریور 1397
صفحه 1-9
 • تاریخ دریافت: 10 اسفند 1396
 • تاریخ بازنگری: 09 فروردین 1397
 • تاریخ پذیرش: 19 اردیبهشت 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 15 شهریور 1397