سنتز سبز نانو ذرات اکسید روی (ZnO) با استفاده از میوه سیب و بررسی اثرات ضدمیکروبی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

چکیده

در این تحقیق نانو ذرات اکسید روی (ZnO) با استفاده از عصاره سیب سنتز شد و سپس خواص فیزیکی و شیمیایی نانو ذرات ZnO با استفاده از روشهای ارزیابی SEM، XRD، EDS، UV-Vis و FT-IR مورد برسی قرار گرفت. متوسط اندازه ی نانو ذرات ZnO با استفاده از معادله ی دبای شرر 10 نانومتر تخمین زده شد .نانو ذرات سنتز شده با این روش (استفاده از عصاره سیب) خاصیت ضدمیکروبی خوبی دربرابر قارچ Candida albicans از خود نشان دادند که قطر هاله ایجاد شده توسط نمونه موردنظر در این قارچ 26 میلی متر مشاهده شد.
طیف XRD بیانگر ساخته شدن نانو ذرات اکسید روی می‌باشد و با گزارشات قبلی مطابقت دارد. بر اساس طیف SEM میتوان گفت که اکسید روی ساخته شده از ذرات یکنواخت تشکیل شده. با توجه به نتایج بدست آمده از تست EDS حضور Zn در نانوذرات سنتز شده با استفاده از عصاره سیب تایید شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Green Synthesis of zinc oxide Nanoparticles Using Apple Fruit and investigation its Antimicrobial Effects

نویسندگان [English]

  • Fateme Sadat Hoseini
  • زهرا آقاجانی
Department of Chemistry, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

In this research, zinc oxide nanoparticles (ZnO) were synthesized using apple extract, and then the physical and chemical properties of ZnO nanoparticles were evaluated using SEM, XRD, EDS, UV-Vis and FT-IR. The average size of ZnO nanoparticles using Debye-Scherrer equation was estimated at 10 nm. The nanoparticles synthesized by this method (using apple extract) exhibited antimicrobial properties against Candida albicans, which showed the diameter of the halo created by the specimen in this fungus was 26 mm.
The XRD spectrum represents the formation of zinc oxide nanoparticles and is consistent with earlier reports. According to the SEM spectrum, zinc oxide is composed of uniform particles. According to the results of the EDS test, the presence of Zn in the synthesized nanoparticles has been confirmed using apple extract.

In this research, zinc oxide nanoparticles (ZnO) were synthesized using apple extract, the physical and chemical properties of ZnO nanoparticles were evaluated using SEM, XRD, EDS, UV-Vis and FT-IR evaluation methods. The average size of nanoparticles ZnO was estimated using a 10-nm DSS equation. The synthesized particles with this method (using apple extract) showed antimicrobial properties against Candida albicans, which showed that the diameter of the halo created by the sample The mushroom was spotted at 26 mm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Nanoparticles"
  • " zinc oxide"
  • " antimicrobial"
  • " apple extract"