اندازه گیری میزان فلزات سنگین سرب،کادمیوم و ارسنیک دربرنج های وارداتی پر مصرف درشهرستان دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی،دانشکده علوم پایه،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران.

2 گروه زراعت،دانشکده کشاورزی،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران.

چکیده

این پژوهش در سال 1395 با هدف بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم ،سرب و ارسنیک در ده برنج وارداتی پر مصرف در شهرستان دزفول انجام شد. بعد از تهیه و آماده سازی سه نمونه از هریک از برنجها، از بازار شهردزفول، نسبت به هضم اسیدی نمونه ها و قرائت غلظت تجمع یافته (سرب ،کادمیوم ) و ارسنیک درآنها به ترتیب توسط دستگاه جذب اتمی و دستگاه آرسنومتر اقدام شد. داده های بدست آمده توسط نرم افزار آماری MSTATA-Cو با استفاده از طرح آزمایشی کاملا تصادفی در سه تکرار تجزیه و تحلیل شدند و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 5 درصد انجام شد.دنتایج تجزیه واریانس نشان داد در بین برنج‌های موردمطالعه در ارتباط با میزان کادمیوم ،سرب و آرسنیک در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی‌داری وجود داشت. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین مقادیر کادمیوم ،سرب و آرسنیک به ترتیب با 36/1، 5/58 و 146 میکروگرم بر کیلوگرم مربوط به برنجهای شماره 5، 2 و 2 وکمترین مقادیر به ترتیب با 93/0 ،8/15 و 95 میکروگرم بر کیلوگرم مربوط به برنجهای شماره (9 ، 10)، 8 و 10 بود به طوریکه میزان کادمیوم وسرب در کلیه برنج های مورد مطالعه کمتر از حد مجاز استاندارد ومیزان آرسنیک دربرنج های شماره 1، 2، 3، 4، 5 و 6 بیشتر ازحد مجاز استاندارد ارایه شده توسط سازمان غذا و دارو بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measurement of Heavy Metals, Lead, Cadmium and Arsenic in the Imported Rice Consumed in Dezful

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Sargoli 1
  • keyvan shams 2
  • Soheil Kobraee 2
1 Department of Chemistry,College of Basic Sciences, Kermanshah Branch,Islamic Azad University,Kermanshah,Iran
2 Department of Crop Production, College of Agriculture,Kermanshah Branch,Islamic Azad University,Kermanshah,Iran
چکیده [English]

This research was conducted in 2016 with the aim of investigating the concentration of heavy metals of cadmium, lead and arsenic in ten rice imported in Dezful. This experiment was carried out 3 replications and in the form of the completely randomized design(CRD). Statistical analyses were performed using the MSTST-C statistical package and means were compared with Duncan test at 5 percent level. In this study, the means of concentrations of Cadmium, Lead and Arsenic in the all rice samples were 1.063±0.012, 31.1± 1.04 and 124.5± 3.43 µg. Kg-1, respectively. The results of the analysis of variance showed that there was a significant difference in among the studied rices relate to the amount of cadmium, Lead and Arsenic at the level of one percent. The results showed that the maximum concentrations of cadmium, Lead and Arsenic were in 5, 2 and 2 rices (1.36, 58.5 and 146 µg. Kg-1, respectively) and also minimum concentrations of cadmium, Lead and Arsenic were in (9, 10), 8 and 10 (0.93, 15.8 and 0.95 µg. Kg-1, respectively). amount of cadmium and Lead in the all rice samples were lower than the limit standard of that were provided by the food and drug Administration and the amount of Arsenic in 1, 2, 3, 4, 5 and 6 were more than the limit standard that was provided by the food and drug Administration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atomic Absorption Spectrophotometer
  • Arsenic
  • Lead
  • Cadmium
  • Rice