تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سروتیپ‌های مختلف کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت‌های بیمارستانی در شهر زرین‌شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 استاد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

سابقه و هدف: کلبسیلا پنومونیه از شایع‌ترین باکتری‌های گرم‌منفی در ایجاد عفونت‌های بیمارستانی به ویژه عفونت‌های دستگاه ادراری است که در چند سال اخیر به دلیل مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان بیماری‌های انسانی و دامی نسبت به اکثر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم شده‌است. هدف از این مطالعه، تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در شایع‌ترین تیپ‌های کپسولی این باکتری در شهرستان زرین‌شهر اصفهان بود.
مواد و روش کار: 29 جدایه کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونتهای ادراری در بیماران بستری شده در بخشهای مختلف بیمارستان زرین‌شهر در تابستان 1395 تا تابستان 1396 انتخاب و پس از تایید فنوتیپی و ژنوتیپی و تعیین تیپ‌های کپسولی در آن‌ها، الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در جدایهها با استفاده از روش دیسک دیفوژن (Kirby-Bauer) طبق معیار CLSI بر روی محیط کشت مولر هینتون نسبت به 13 آنتیبیوتیک تعیین گردید. فراوانی حضور ژنهای کدکننده مقاومت آنتیبیوتیکی شامل ژنهایtetA، cmlA،Cat1 ، blaSHV،sul1 ،aac(3)-IV ،aadA 1، qnr وCITM ،dfrA1 ،tetB در جدایهها با استفاده از روش PCR تعیین شد.
نتایج و نتیجه گیری: تیپ K2 با 74/51 درصد فراوانی شایع‌ترین سروتیپ کپسولی شناخته شده در جدایه‌ها بود. تمام جدایه‌های مورد بررسی دارای مقاومت آنتی‌بیوتیکی چندگانه بودند و علاوه‌ بر پنی‌سیلین، بیش‌ترین مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها نسبت به تتراسایکلین (10/93 درصد) و کم‌ترین میزان مربوط به کلرامفنیکل (44/3 درصد) بود. ژن‌های tetA و sul1 به ترتیب با فراوانی 86/75 و 41/72 درصد شایع‌ترین و دو ژن cat1 و cmlA به ترتیب با فراوانی 89/6 و 34/10 درصد نادرترین ژن‌های کد‌کننده مقاومت آنتی‌بیوتیکی در جدایه‌های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت‌های دستگاه ادراری بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of antibiotic resistance pattern in different serotypes of Klebsiella pneumoniae strains isolated from hospital infections in Zarinshahr

نویسندگان [English]

  • Zohreh Paknejad 1
  • Hassan Momtaz 2
  • Elahe Tajbakhsh 3
1 Post graduated of Microbiology, Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Professor of Microbiology, Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, , Shahrekord, Iran
3 Department of microbiology, Faculty of Basic Siences, Islamic Aad University, Shahrekord Branch
چکیده [English]

Background & Aim: Klebsiella pneumoniae is one of the most common gram-negative bacteria in the development of nosocomial infections, in particular urinary tract infections, which has been resistant to antibiotics in recent years. The aim of this study was to determine the pattern of antibiotic resistance in the most common capsule types of this bacterium in Zarinshahr city of Isfahan.
Material and Methods: 29 strains of Klebsiella pneumoniae isolated from urinary tract infections in patients admitted to different parts of Zarinshahr Hospital in summer 2016 to summer 2017 were selected. After confirmation of phenotypic and genotype and determination of capsule types in them, antibiotic resistance pattern in isolates was determined using Kirby-bauer method, according to the CLSI standard, on the Muller Hinton Agar, 13 antibiotics were determined. Frequency of antibiotic resistance gene encoding genes including tetA, cmlA, Cat1, blaSHV, sul1, aac (3) -IV, aadA 1, qnr CITM, dfrA1, and tetB genes in isolates was determined by PCR method.
Results & Conclusion: Serotype K2 with 74.51% frequency was the most commonly known capsule serotype known in isolates. All isolates had multiple antibiotic resistance and in addition to penicillin, their antibiotic resistance was the highest (10.93%) and tetracycline (44.30%) respectively. The tetA and sul1 genes with the frequency of 86.75% and 41.72% were the most common, and the two cat1 and cm1A genes with a frequency of 89.60% and 44.10% were the least common antibiotic resistance genes in Klebsiella pneumoniae strains isolated from urinary tract infections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Klebsiella pneumoniae
  • Urinary tract infections
  • Capsule types
  • Antibiotic resistance
  • Zarinshahr