بررسی آنالیز اسانس و خواص آنتی اکسیدانی بذر گیاه دارویی رازیانه .Foeniculum vulgare Mill قبل و پس از ذخیره سازی بذر در شرایط فراسرد ( ازت مایع)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 علوم گیاهی، علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم ، ایران

3 عضو هیات علمی

چکیده

مقدمه: اصطلاح ذخیره سازی در فراسرد (Cryopreservation) به ذخیره سازی یاخته ها،اندام ها و بافت ها دردمای نیتروژن مایع (ºC 196-) اشاره دارد. در این دما، یاخته ها به حالت سکون وارد شده و واکنش های فیزیکی و بیوشیمیایی عملا متوقف می شوند. در این شرایط خاص، زمان حفاظت نامحدود می شود. ذخیره سازی بذرها کارآمدترین روش برای حفاظت از خزانه ژنی گیاهان است. هزینه های ذخیره سازی پایین و بازسازی کل گیاه از ژنوم کامل، مزایای مشخصی برای ذخیره سازی بذر در مقایسه با انواع دیگر بافت های گیاهی را ارائه می دهد (1).
مواد و روش ها: بذرهای گیاه دارویی رازیانه Foeniculum vulgare (Apiaceae) با استفاده از پیش تیمار کاهش رطوبت بذرDessication) ) تیمار شده و به مدت یک هفته در ازت مایع نگهداری شدند. سپس بذرها در معرض شوک حرارتی قرار گرفتند. بذرهای تیمار و شاهد پس از کشت به ژرمیناتور با دمای ºC24 و رژیم نوری 8/16 منتقل شدند. اسانس با روش تقطیر با آب با دستگاه کلونجر استخراج و ترکیبات موجود دراسانس توسطGC/MS آنالیز و مورد بررسی قرار گرفت. اثرات آنتی اکسیدانی عصاره هیدرو الکلی بذرتوسط معرف DPPH بررسی شد.
نتایج: درصد زنده مانی در بذرهای شاهد (83%) ودرتیمار کاهش رطوبت بذر( 53%) مشاهده گردید.
اصلی ترین ترکیب موجود در اسانس مربوط به آنتول (6/78 %) شناسایی شد که در مقایسه با نمونه های تیمار شده آنتول (04/80 %) تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج نشان داد که نگه داری بذر در شرایط فراسرد تاثیر منفی بر خواص آنتی اکسیدانی وترکیبات اسانس آنها ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of essential oil analysis and antioxidant properties of Foeniculum vulgare Mill. Before and after seed cryopreservation.

نویسندگان [English]

  • Shahin Mehrpoor 1
  • Nayereh Ahmadi 2
  • Fatemeh Jamallou 3
  • Mohamad Reza Zand monfared 3
1 scientific staff
2 Botany,Science Department,Qom Azad University, Qom, Iran
3 Science department, Qom Azad university,Qom,Iran
چکیده [English]

Introduction: The term "cryopreservation" refers to the storage of cells, organs, and tissues in liquid nitrogen ( 196 ° C). At this temperature, the physical and biochemical reactions of cells are virtually stopped; in these particular circumstances, the time of protection is unlimited. Storage of seeds is arguably the most efficient method for the ex situ preservation of plant genetic resources. Low storage costs and regeneration of whole plants from genetically diverse material, offer distinct advantages for the storage for conservation of seeds compared with other types of plant tissues.
Method& Material: In order to preserve seeds of Foeniculum vulgare(Apiaceae) medicinal plant, in cryopreservation condition, we used Desiccation pre-treatment for seeds. After a week seeds of treatment were extracted from the liquid Nitrogen and were melted in Ben Murray with 42°C. Then treatment and control seeds were transferred to a germinator in 24°C and 16/8H optical period.The seeds were distillated by Clevenger apparatus and the essential oils obtained were analyzed by GC/MS. The antioxidant activity determined by DPPH method.
Result: The percent of viability of the control seeds (83%) was observed in comparison to the treated (53%). The major component of essential oil was anethole (80.04%) comparing the control (78.6%). No adverse effects were observed on the antioxidant properties and their essential oils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foeniculum vulgare
  • " Cryopreservation؛ " antioxidane؛ " essential oil