بررسی تاثیر پروبیوتیک بومی ایران بر درمافیتوزیس ناشی از میکروسپروم کانیس در رت نر نژاد ویستاردر شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/'گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی،دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسلامی،همدان،ایران

2 رییس اداره پژوهش تحصیلات تکمیلی/گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد،همدان،ایران

3 مدیر گروه/گروه پرستاری ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسلامی، اراک،ایران

چکیده

زمینه و اهداف :پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم‌هایی زنده هستند که اثرات مفیدی بر میزبان اعمال کرده و غالباً به صورت مکمل‌های غذایی یا دارویی استفاده میشوند. امروزه تولید محصولات پروبیوتیک وسعت جهانی یافته و از خصوصیات عملکردی این میکروارگانیسم‌ ها تقویت سیستم ایمنی، کاهش کلسترول سرمی، کاهش عفونت‌های گوارشی، کاهش احتمال ابتلا به سرطان، کاهش آلرژی‌های پوستی و غیره است. بیماری های قارچی جلدی عفونت هایی هستند که در اثر حمله گونه های مختلف درماتوفیت ها به اپیدرم پوست انسان یا حیوان ایجاد می گردد و به نسوج کراتین دار پوست و ضمایم آن حمله کرده که باعث ایجاد عفونت هایی با علائم بالینی خفیف یا شدید می گردند.
مواد و روش ها:دراین تحقیق با استفاده از روش های هیستوپاتولوژی وبررسی عملکرد پروبیوتیک ها بر روی این قارچ، تاثیر پذیری آن ها مورد بررسی قرار گرفت.برای انجام این آزمون ابتدا پروبیوتیک مناسب را در شرایط آزمایشگاهی انتخاب و در ادامه 40 رت نر نژاد ویستار با وزن و سن یکسان در شرایط استاندارد آزمایشگاه به صورت تصادفی به 5 گروه کنترل مثبت، منفی و 3 گروه آزمون تقسیم شد،که روند درمان آن ها در بعد از ایجاد آلودگی،بصورت خوراکی(گاواژ) و پماد پس از رسیدن به نهایت آلودگی بررسی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Native Iranian probiotic effect on dermatophytosis consequent ‘Microsprum canis in male Wistar rats in vitro

نویسندگان [English]

  • nayerh akbary fazeli 1
  • amirhosein momen 2
  • hamid azadegam ghomi 3
1 student/Department of Basic Sciencs, Microbiology, Islamic Azad University,Hamedan,Iran
2 Head Office of graduate research/Department of Basic Sciencs, Microbiology, Islamic Azad University,Hamedan,Iran
3 Group moderator /Department of Basic Sciencs, Mycology and parasitology, Islamic Azad University,Arak,Iran
چکیده [English]

Probiotics are live organisms applying advantageous effects to their host, and are often taken as supplementary food or complementary medicine. Nowadays, the rate of probiotic products is widely increased among the world. Reinforcement of body immunity, decrease of serum cholesterol and digestive infection, less risk of cancer attack and decrease of skin allergies and e.t.c., all are the practical features of probiotics. The dermal fungal diseases are infections caused by various dermatophyt spieses attacks to the human and animal skin epiderm, aiming at the skin creatine tissues and make infections with intense or mild clinical significances.
During this study, the accordance probiotic was chosen in a laboratory condition, and then 40 wistar male mice, same in age and weight, in a standard condition were divided randomly to five control groups; including positive and negative and three split tests. The process of treatment in three different feeding conditions was examined immediately after applying food contamination and ointment and reaching the maximum level of contamination.
The results extracted from the research proved the positive effect of probiotics on the fungus named ‘Microsprum canis’ and the treatment of consequent disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotic"
  • "Dermaphytozys"
  • " Microsprum canis"
  • "