بررسی فراوانی فاکتورهای ویرولانس در ایزوله های یوروپاتوژنیک اشریشیا کلی تولید کننده و غیر تولید کننده بیوفیلم جدا شده از بیماران دیابتی در شهرستان شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتزی، گزوه میکزوبیولوژی، واحد شهزکزد، دانشگاه آساد اسلامی، شهزکزد، ایزان

2 دانشیار، گزوه سیست شناسی، واحد شهزکزد، دانشگاه آساد اسلامی، شهزکزد، ایزان

3 استاد، گزوه بهداشت مواد غذایی، واحد شهزکزد، دانشگاه آساد اسلامی، شهزکزد، ایزان

چکیده

سابقه و هدف: سویه‌های اشریشیا کلی عامل عفونت ادراری به گروه اشریشیا کلی بیماری‌زای خارج گوارشی تعلق دارند که فاکتورهای حدت مختلفی را بروز می‌دهند که کلونیزاسیون، تهاجم و متعاقب آن کاهش پاسخ دستگاه ایمنی میزبان را سبب می-شوند.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه 300 نمونه ادرار بیماران دیابتی مشکوک به عفونت ادراری مراجعه کننده به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی شهرستان شهرکرد جمع آوری شد. با استفاده از آزمون‌های بیوشیمیایی استاندارد، 51 جدایه اشریشیاکلی تأیید گردید. جهت بررسی تشکیل بیوفیلم از روش میکروتیتر پلیت استفاده شد. پس از استخراج DNA، حضور ژن‌های فیمبریا afa، pap، sfa، fimH به روش PCR مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: از 51 جدایه اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک 46 جدایه (16/90%) قادر به تولید بیوفیلم بودند واکنش تولید بیوفیلم مشاهده گردید، فراوانی ژن‌هایfimH ،pap، sfa و afa در جدایه‌هایی که قادر به تولید بیوفیلم قوی می‌باشند به ترتیب 90%، 80%، 80% و 10% ، در جدایه‌هایی که بیوفیلم متوسط تولید می‌کردند، 33/83%، 75%، 15% و 66/41% و در جدایه‌هایی‌که بیوفیلم ضعیف تولید می‌کردند 75%، 66/66%، 83/45% و 33/33% گزارش گردید.
بحث: یافته‌های تحقیق نشانگر اهمیت ژن‌های ویرولانس در جدایه‌های تولید کننده بیوفیلم اشریشیا‌کلی یوروپاتوژنیک می‌باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع ژن‌های ویرولانس fimH و pap در میان جدایه‌های اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک جدا شده از بیماران دیابتی در منطقه ما بالا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence of virulence factors in uropathogenic E. coli biofilm-producing and non-producing strains isolated from diabetic patients in Shahrekord

نویسندگان [English]

  • Hosein Khodabandeh Shahraki 1
  • Elahe Tajbakhsh 2
  • Ebrahin Rahimi 3
1 Department of Microbiology, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Iran
2 Department of microbiology, Faculty of Basic Siences, Islamic Aad University, Shahrekord Branch
3 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Background and Objective: Urinary tract infection (UTI) is one of the most common hospital infections acquired by colonization of uropathogenic E. coli in host musocal epithellium and damages to host tissue. The ability to constitute biofilm plays an important role in virulence of the bacteria.
Materials and methods: In this research 51 E. coli strains isolated from diabetic patients having UTI symptoms collected and approved using biochemical tests and molecular technique. In vitro biofilm formation by these isolates was determined using the 96-well microtiterplate test. And the presence of fimH, pap, sfa and afa virulence genes was examined.
Results: Among 51 Ecoli isolates, 46 (90.16%) were able to make biofilm. The frequency of fimH, pap, sfa and afa genes in isolations having the ability to create strong biofilm reported respectively 90%, 80%, 80% and 10% reported, The frequency of fimH, pap, sfa and afa genes in isolations having the ability to create weak biofilm reported respectively 83.33%, 75%, 15% and 41.66% reported.
Discussion: The results of this study showed that the prevalence of fimH and pap genes among UPEC strain is high.
Conclusion: The findings indicated the importance of virulence genes in Escherishia coli isolates producing biofilm

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uropathogenic Ecoli
  • Biofilm
  • Virulence genes
  • Diabetic patients
  • Urinary Tract Infection