بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی بذر گیاه زنیان (Trachyspermum Copticum) بر رفتار اضطراب در موش‌های صحرایی نر بالغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

اضطراب یک اختلال شایع است که با یک احساس ناخوشایند با منشاء ناشناخته همراه است . با توجه به اثرات ضد اضطرابی زنیان در طب سنتی،در این پژوهش تاثیر بذر زنیان بر اضطراب موش‌های نر نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفته است. پس از شناسایی بذر گیاه زنیان توسط هرباریوم دانشگاه، عصاره هیدرو الکلی توسط سوکسله استخراج و با استفاده از آون هوشمند، پودر عصاره تهیه گردید. در این مطالعه تجربی موش‌های صحرائی نر نژاد ویستار (20 ± 230 گرم) در گروه‌های دست نخورده یا کنترل، دریافت کننده ی حلال عصاره یا دی متیل سولفاکساید (3/0 سی سی) و دریافت کننده دوزهای 15، 25، 50 میلی‌گرم بر کیلوگرم عصاره زنیان قرار گرفتند. تمامی تزریقات به صورت درون صفاقی انجام گرفت. نیم ساعت بعد از تزریق ، با استفاده از ماز صلیبی شکل مرتفع، آزمون اضطراب گرفته شد و به مدت 5 دقیقه شاخص‌های استاندارد ارزیابی اضطراب (مدت زمان ماندن و تعداد دفعات ورود به بازوی باز) بررسی و ثبت شد. داده ها توسط آنالیز واریانس یکطرفه وتست توکی مورد تجزیه قرار گرفتند (05/0 > p). نتایج نشان داد گروه دریافت کننده حلال عصاره نسبت به گروه کنترل از نظر درصد مدت حضور و تعداد دفعات ورودبه بازوی باز تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد. گروه دریافت کننده دوز 15 میلی‌گرم بر کیلوگرم عصاره نسبت به گروه دریافت کننده حلال عصاره از نظر مدت حضور و تعداد دفعات ورود به بازوی باز افزایش معنی‌داری را نشان داد (001/0 > p). عصاره هیدرو الکلی زنیان دردوز پایین اثرات ضداضطرابی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Hydroalcholic Extract 0f Trachyspermum Copticum on Anxiety in Male Rats

نویسندگان [English]

  • Zohreh Mohammadi manesh
  • Nasrin Heidarieh
  • Mohammad Moghadami rad
Department of Biology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom , Iran
چکیده [English]

Anxiety is a common disorder of unknown origin associated with an unpleasant feeling .According to the anxiolytic effects Trachyspermum Copticum traditional medicine , trachyspermum Copticum effect on anxiety male Wistar rats were investigated. trachyspermum. copticum seed after detection by the University Herbarium, hydro-alcoholic extract was extracted by Soxhlet and the extract powder was prepared using smart legitimate. In this study, male Wistar rats (230 ± 20 g) were placed In groups intact, recipient of the DMSO (solvent extraction) (0.3 cc), received obtained in different doses of 50, 25, 15 mg/kg. All injections were performed intraperitoneally. Half an hour after injection, anxiety was measured using the elevated plus maze. Indicators of anxiety for 5 minutes, including time spent and number of entries into the open arm was recorded. Data were analyzed by ANOVA statistical tests and Tukey test (p <0.05) .The results showed that the group receiving the extract solvent (DMSO) compared to intact in time spent and number of entries into the open arm does not show a significant difference. The group receiving a dose 15 mg/kg compared to the group receiving DMSO in time spent and number of entries into the open arm showed a significant increase. C. copticum hydro-alcoholic extract anxiolytic effects in low doses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hydroalcholic extract
  • Trachyspermum copticum
  • Anxiety
  • elevated plus maze
  • Male rats