بررسی فراوانی اشرشیا کلی یوروپاتوژن مقاوم به درمان دربیماران مبتلا به عفونت مجاری ادراری در بیمارستانهای شهر قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

چکیده :
سابقه وهدف : عفونت مجاری ادراری یکی از شایعترین عفونتهای بیمارستانی است که توسط باکتری اشرشیا کلی ایجاد میشود . این باکتری در اپیتلیوم بافت مجاری ادراری مستقر شده و میتواند ایجاد التهاب مجاری ادراری و التهاب حالب و مثانه و کلیه نماید. این باکتری توانایی تشکیل بیوفیلم را دارد . به نسل سوم انتی بیوتیکها مقاوم است و این امر باعث شده تا این بیماری به یک مشکل پیچیده در جامعه پزشکی تبدیل گردد.
مواد و روشها : 100 نمونه ادراری از بیماران مبتلا به عفونت مجاری ادراری در سطح بیمارستانهای قم جمع آوری گردید و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها توسط روش Kirby - Bauer مورد بررسی قرار گرفت . از روش دیسک ترکیبی برای تعیین جدایه های دارای بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs) استفاده گردید.
یافته ها : از مجموع 100 نمونه مورد بررسی با تستهای معمول بیوشیمیایی ، 75 نمونه به عنوان اشریشیا کلی یوروپاتوژن شناسایی شد. نتایج نشان داد که اشرشیا کلی یوروپاتوژن دارای بیشترین مقاومت انتی بیوتیک به جنتامایسین بود 93%و حدود 60% نمونه ها ESBL بودند .
نتیجه گیری: با توجه به میزان مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جداشده از دستگاه ادراری و همچنین وجود سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک های دراری بتالاکتامازهای وسیع الطیف، لازم است تا همزمان با افزایش سطح اطلاعات افراد جامعه، نسبت به جلوگیری از انتشار این قبیل باکتریها اقداماتی انجام داد.

واژگان کلیدی : اشرشیا کلی یوروپاتوژن، ESBL، عفونت مجاری ادراری

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the prevalence of Escherichia coli resistant euroopathogen in patients suffering from urinary tract infection in Qom hospitals

نویسنده [English]

  • zeynab adnan
دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
چکیده [English]

Review :
Background: Urinary tract infection is one of the most commonly reported nosocomial infections caused by Escherichia coli bacteria. This bacterium is located in the urinary tract epithelium and can cause inflammation of the urethra and inflammation of the ureter, bladder and kidney. This bacterium has the ability to form a biofilm. It is resistant to the third generation of antibiotics, which has become a complex problem in the medical community.
Materials and Methods: 100 urine samples from patients with UTI were collected at Qom hospitals level and their antibiotic resistance was evaluated using Kirby-Bauer method. The hybrid disc method was used to determine the isolates of broad-spectrum beta-lactamases (ESBLs).
Results: Out of 100 samples with common biochemical tests, 75 samples were identified as E.coli E.p. The results showed that Escherichia coli euroopatogen had the highest antibiotic resistance to gentamicin 93% and about 60% of the samples were ESBL.
Conclusion: Considering the antibiotic resistance of isolated bacteria from the urinary system and the presence of strains resistant to antibiotics in broad-spectrum beta-lactamases, it is necessary to increase the level of information of the individuals in society as against the release of such bacteria Did something.

Keyword: Escherichia coli europathogen, ESBL, Urinary tract infection

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli europathogen
  • ESBL
  • Urinary Tract Infection