ارزیابی اثرات ضد قارچی اسانس روغنی گیاه سیر(Alliumsstadium) بر کاندیدا آلبیکنس،کاندیدا گلابراتا و کاندیدا تروپیکالیس در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، دانشکده علوم پایه، گروه میکروبیولوژی، اراک، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، دانشکده علوم پایه، گروه میکروبیولوژی، اراک، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، دانشکده پرستاری، گروه میکروبیولوژی، اراک، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: گونه‌های کاندیدایی بیماریزایی وسیعی در میزبان‌های انسانی و حیوانی دارند. عامل 88درصد عفونت‌های قارچی بیمارستانی و چهارمین علت ایجاد عفونتهای خونی می‌باشد. سیر حاوی ترکیبات گوگردی و فروکتوزان می‌باشد. ترکیبات گوگردی از اسید آمینه‌ای به نام آلئین حاصل شده و این ترکیبات موجود در سیر به دو گروه عمده ترکیبات سولفوره و غیر سولفوره تقسیم می‌شوند.
مواد و روش کار: در این مطالعه نمونه‌های استاندارد بر روی محیط های سابورودکستروز آگار (Merck) و کروم آگار کاندیدا کشت داده شدند. اسانس استخراج شده در ظرف استریل درب دار( با توجه به فاز فرار) و در 4 درجه سانتیگراد نگهداری گردید. از روش اسانس گیری Hydro distillation با استفاده از دستگاه کلونجر استفاده شد. اندازه گیری قطر هاله عدم رشد و تست آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA در غلظت‌های مختلف اسانس سیر محاسبه گردید.
یافته ها: در روش دیسک دیفیوژن غلظت 250 میکروگرم نشان داد که کاندیدا آلبیکنس حساسیت بیشتری دارد. در غلظت 1000 میکروگرم کاندیدا گلابراتا در مقایسه با تروپیکالیس دارای تفاوت معناداری بوده است. بررسی نتیجه MIC نشان داد که قارچ کاندیدا آلبیکنس با MIC=0.4 دارای کمترین میزانMIC بوده و بنابراین حساس‌ترین قارچ نسبت به اسانس سیر می-باشد.
نتیجه گیری: کاندیدا مهمترین عامل بیماریزا در کاندیدیازیس دهانی است، بنابر این کنترل عفونت‌های کاندیدا آلبیکنس و گلابراتا به همراه تشخیص و پیشگیری سریع کاندیدیازیس دارای اهمیت ویژه‌ای است. برای درمان دقیق، تعیین سطح گونه‌ای کاندیدا و آنالیز ژنوتیپی جدایه های کلینیکی جهت ارزیابی کاندیدیازیس و پیشگیری بویژه در بیماران بستری ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antifungal effects of garlic essential oil (Alliumsstadium) in ‎Candida albicans, Candida glabrata and Candida tropicalis in vitro

نویسندگان [English]

  • maryam mirabadi 1
  • hamid azadegam ghomi 2
  • mojtaba didehdar 3
1 Department ‎of Mycology and parasitology, ‎Arak Branch, Islamic Azad ‎University‎
2 Department ‎of Mycology and parasitology, ‎Arak Branch, Islamic Azad ‎University‎
3 Department ‎of Mycology and parasitology, ‎Arak Branch, Islamic Azad ‎University‎
چکیده [English]

Objective: pathogenic Candida species widely distributed in human and animal hosts. 88% of fungal infections and the fourth cause of nosocomial bloodstream infections among all causes of infection. Garlic contains sulfur compounds and fructose are. Sulfur compounds called amino acids and these compounds in garlic of sulfide and non-sulfide are divided into two main groups.
Materials and Methods: In this study, standard on the environment Dextrose Agar (Merck) and CHROMagar Candida were cultured. Essential oil extracted in a sterile container with lid (according to flee phase) and were stored at 4 ° C for laboratory analysis. To do this extraction method hydro distillation using Clevenger apparatus was used. The inhibition zone measuring the diameter of one-way ANOVA test and ANOVA were calculated at different concentrations of garlic oil.
Results:. In the disc diffusion method, a concentration of 250 μg showed that candida albicans are more sensitive. There was a significant difference in the concentration of 1000 μg Candida glabrata in comparison with the Candida tropicalis. The results of MIC showed that Candida albicans (MIC = 0.4) had the lowest MIC and therefore the most sensitive fungi to garlic essential oil.
Conclusion: It is well accepted that the pathogen Candida oral candidiasis, Candida albicans and C. glabrata infections, so this control with candidiasis diagnosis and early prevention is of particular importance. For proper treatment, to determine the level of Candida species and genetic analysis to assess clinical isolates of Candida and prevention, especially in hospitalized patients seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : garlic essential oil
  • Candida albicans
  • Candida glabrata
  • Candida tropicalis