ذخیره سازی بذور گیاه دارویی کنگر فرنگی (Cynara scoolymus L.) در شرایط فراسرد (ازت مایع)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، دانشکده علوم پایه، گروه علوم گیاهی، قم، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، دانشکده علوم پایه، گروه میکروبیولوژی، قم، ایران

چکیده

تکنولوژی (Cryopreservation) نگه داری در دمای oC 196- (نیتروژن مایع) یکی از مناسب‌ترین و ابزار برای حفظ ژرم پلاسم گونه های گیاهی شامل بذر وبافت ها و یاخته‌های گیاهی می‌باشد. در این درجه از سرما فرایندهای متابولیکی و فعالیت‌های فیزیولوژیک بذر یا اندام گیاهی تقریبا متوقف و بذر و اندام گیاهی قادر به زنده‌مانی در دوره‌های نامحدود زمانی می باشند.
طی این پژوهش به منظور نگه داری بذور گیاه دارویی کنگر فرنگی (Cynara scoolymus L.) از خانواده Asteraceae در شرایط فراسرد از پیش‌ تیمارهای گلیسرول 30% و محلول ویتریفیکاسیون گیاهی Plant Vitrification Solution 2) ( وآب گیری (Desiccation) بذور استفاده شد. کلیه تیمارها پس از یک هفته از ازت مایع خارج و در حمام اب گرم 42 درجه قرار گرفتند.. بذرها به ژرمیناتور با دمای 24 درجه سانتی گراد و رژیم نوری 8/16 ساعت منتقل شدند. نتایج مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفت.
نتایج نشان داد که قدرت زنده مانی بذور گیاه کنگر فرنگی در ازت مایع در هر سه تیمار حفظ شده و بیشترین درصد زنده مانی (۹5 درصد) در تیمار آب گیری نسبت به شاهد ( 90 درصد) مشاهده شد. میانگین طول دانه رست ها درنمونه های شاهد برابر 53 میلی متر و درتیمار گلیسرول 30%، به 74/46 میلی متر رسید.
بنابراین ذخیره سازی بذور گیاه کنگرفرنگی در ازت مایع از طریق کاهش رطوبت که روشی ساده ، با بیشترین بازدهی و بدون استفاده از مواد شیمیایی می باشد، در مقیاس کاربردی جهت نگه داری طولانی مدت بذوراین گیاه پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cryopreservation of Cynara scoolymus L. seeds.

نویسندگان [English]

  • Farideh Saleh 1
  • Shahin Mehrpoor 2
1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، دانشکده علوم پایه، گروه علوم گیاهی، قم، ایران
2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، دانشکده علوم پایه، گروه میکروبیولوژی، قم، ایران
چکیده [English]

Cryopreservation is one of the most appropriate and safest tool to preserve plant germplasm species including plants seeds. In this temperature, physiologic activities and metabolic processes of the seeds and plant members are almost held up and seeds are able to survive at unlimited time periods.
In this research, in order to preserve seeds of Cynara scoolymus L.medicinal plant, from Asteraceae Family in cryopreservation condition, we used three pre-treatments: Glycerol 30 %, and Plant vitrification solution 2 and Desiccation for seeds. After a week all of treatments were extracted from the liquid Nitrogen(LN) and were melted in thermae with 42°C. Then seeds were transferred to a germinator in 24°C and 16/8H optical period. Results analyzed statistically through laboratory exploration.
Results show, Cynara scoolymus L. seeds' survival in LN are maintained in all three treatments among which Desiccation treatment has the highest survival percentage(95%), comparing the control (90%). Mean of seedlings' length equals 53 mm in control while in Glycerol 30 % it reaches to 74.46 mm .
Thus, Desiccation is recommended as appropriate alternative to preserve this plant seeds for long periods of time in preserving centers of plant germplasm preservation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryopreservation"
  • " PVS2"
  • Vitrification
  • " Cynara scoolymus L. "