بررسی تاثیر پروبیوتیک های بومی ایران بر درماتوفیتوزیس ناشی از میکروسپروم کانیس در رت نر نژاد ویستار در شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو/دانشگاه آزاد سنندج

چکیده

پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم های زنده و معینی هستند که در صورت مصرف به تعداد کافی با اثر بر روی فلور میکروبی بدن باعث اعمال مفیدی بر سلامتی میزبان میگردند. .هدف ازاین تحقیق ارزیابی اثرات پروبیوتیک های بومی ایران بر درمافیتوزیس ناشی از میکروسپوروم کانیس درموش نژادویستار می باشد.دراین پژوهش،باکتری های پروبیوتیک بومی ایران به صورت پودر لیوفیلیزه از شرکت تک ژن تهیه ودر محیط کشت مناسب برای باکتری ها شامل MRS و نوترینت براث کشت داده شد،وقارچ میکروسپروم کانیس درمحیط SCCکشت داده شد.همچنین 40 سر رت نر نژاد ویستار باسن 4هفته ووزن تقریبی 200-220 گرم انتخاب و به طورتصادفی به 5گروه،2گروه کنترل منفی ومثبت و3 گروه آزمون تقسیم بندی شدند.نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که از 30 پروبیوتیک موجود پس از سه بار تکرار 7 مورد آن بر روی میکروسپوروم کانیس موثر بوده است.پروبیوتیک های بومی ایران تاثیر بسزایی در درمان درماتوفیت های ناشی از میکروسپروم کانیس داشته.بنابراین نتایج این بررسی می تواند در به کارگیری پروبیوتیک ها به عنوان یک عامل موثردر درمان قارچ میکروسپروم کانیس نقش مهمی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Native Iranian probiotic effect on dermatophytosis consequent ‘Microsprum canis in male Wistar rats in vitro

نویسنده [English]

  • nayerh akbary fazeli
daneshjo/daneshgah azad sanandaj
چکیده [English]

Probiotics are live organisms applying advantageous effects to their host, and are often taken as supplementary food or complementary medicine. Nowadays, the rate of probiotic products is widely increased among the world. Reinforcement of body immunity, decrease of serum cholesterol and digestive infection, less risk of cancer attack and decrease of skin allergies and e.t.c., all are the practical features of probiotics. The dermal fungal diseases are infections caused by various dermatophyt spieses attacks to the human and animal skin epiderm, aiming at the skin creatine tissues and make infections with intense or mild clinical significances.During this study, the accordance probiotic was chosen in a laboratory condition, and then 40 wistar male mice, same in age and weight, in a standard condition were divided randomly to five control groups; including positive and negative and three split tests. The process of treatment in three different feeding conditions was examined immediately after applying food contamination and ointment and reaching the maximum level of contamination.
The results extracted from the research proved the positive effect of probiotics on the fungus named ‘Microsprum canis’ and the treatment of consequent disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotic
  • Dermaphytozys
  • Microsprum canis