بررسی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ده گیاه دارویی پر مصرف درشهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

3 استادیاردانشگاهآزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

استفاده از گیاهان دارویی در ارتقای سلامت جامعه انسانی نقش اساسی دارد.با توجه به مصرف روز افزون گیاهان دارویی وبا توجه به این‌که گیاهان مهمترین مسیرانتقال فلزات سنگین به زنجیر غذایی انسان وچرخه‌های زیستی محسوب می‌شوند، این پژوهش با هدف بررسی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ده گیاه دارویی پر مصرف در شهرستان کرمانشاه در سال 1394 انجام شد. بعد از تهیه و آماده سازی سه نمونه از هریک از گیاهان دارویی از بازار شهرکرمانشاه، نسبت به هضم اسیدی نمونه هاوقرائت غلظت تجمع یافته عناصردرآنهاتوسط دستگاه جذب اتمی اقدام شد. داده های بدست آمده توسط نرم افزار آماری SPSSبا استفاده از طرح آزمایشی کاملا تصادفی در سه تکرارتجزیه و تحلیل شدندو مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح 5 درصدانجام شد. نتایج نشان داد که کمینه وبیشینه میانگین غلظت کادمیوم در شیرین بیان و چای کوهی به ترتیب ،7/13و7/90میکروگرم بر کیلوگرم و کمینه و بیشینه میانگین غلظت سرب در شویدو بابونه به ترتیب 91/9 و 73/20میکروگرم بر کیلوگرم می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که این گیاهان دارویی آلودگی به سرب وکادمیوم نداشته و میانگین غلظت این عناصر کمتر از رهنمودسازمان بهداشت جهانی می باشد وعواقب مخاطره آمیز بهداشتی برای مصرف کنندگان ندارندولی با توجه به اینکه این گیاهان دارویی مصرف وسیعی در شهرستان کرمانشاه داشته واز مکانهای نامعلومی برداشت و تهیه می شوندواحتمال تجمع زیستی فلزات سنگین در طولانی مدت را به همراه خواهند داشت، پایش مستمرمقادیر تجمع یافته فلزات سنگین در گیاهان دارویی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of Heavy Metals, Lead and Cadmium, in Ten Major Medicinal Plants in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Somayeh Abdi 1
  • keyvan shams 2
  • Soheil Kobraee 3
1 Graduate of Masters Degree, Islamic Azad University, Kermanshah Branch
2 Assistant Professor IsalmicAzad University Kermanshah Branch
3 Assistant professor-islamic azad university kermanshah branch
چکیده [English]

The use of medicinal plants plays a vital role in improving the health of human society. Since the plants are the most important transmission route of heavy metals into human food chain and biological cycles, this study which was carried out in 2016, aimed to evaluate the heavy metals such as, lead and Cadmium in ten medicinal plants in Kermanshah. After preparing three samples of each medicinal plants, samples were taken from the acid digestion and the accumulated concentrations of the elements were measured by atomic absorption spectrometry. This experiment was carried out 3 replications and in the form of the completely randomized design(CRD). Also statistical analyses were performed using the SPSS statistical packages. The results showed that the minimum and maximum concentrations of cadmium were in Liquorice and Betony (13.7 and 90.7µg. Kg-1 respectively) and also minimum and maximum concentrations of lead were in Dill and Chamomile (9.91 and 20.73µg. Kg-1 respectively). The mean accumulated concentration of any studied elements in specimen is not greater than the WHO approved guidelines. Therefore, the consumption of medicinal plants has no consequences of health hazard for consumers but considering that these medicinal plants have been used extensively in the Kermanshah and harvest and preparation are undisclosed locations, and probability bioaccumulation of heavy metals in the long term will bring, then continuous monitoring of accumulated amounts of heavy metals in medicinal plants is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal Plants
  • Heavy metals
  • Atomic Absorption Spectrophotometer
  • Lead
  • Cadmium