شناسایی ترکیبات موجود در عصاره و اسانس گیاه میخک Syzygium aromaticum

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

علوم و مهندسی صنایع غذایی-دانشگاه ازاد

چکیده

میخک یکی از منابع مهم گیاهی از ترکیبات فنلی، آنتی اکسیدانی ، ضد سرطان، ضد درد می باشد که از دیر باز مورد استفاده قرار میگرفته است.با توجه به اهمیت عصاره ها و اسانس ها و کاربرد آن ها در صنایع مختلف به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آنها، عصاره و اسانس گیاه میخک استخراج شد و تحت تجزیه شیمیایی قرار گرفت تا ترکیبات شیمیایی عصاره و اسانس آنشناسایی و ارزیابی گردد.استخراج عصاره توسط روش خیساندن انجام گرفت و استخراج اسانس با استفاده از دستگاه کلونجر انجام شد. عصاره و اسانس استخراج شده با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد آنالیز قرار گرفتند.هشت ترکیب شیمیایی در عصاره میخک تشخیص داده شد که ترکیبات اصلی آن شامل اوژنول(5/85%)، اوژنول استات (2/3%) و هپتاکوزان (8/1%) بودند. هفت ترکیب شیمیایی در اسانس میخک نیز تشخیص داده شد که اصلی ترین آن ها شامل اوژنول(36/86%) و بتاکاریوفیلن (66/7%) بودند. اوژنول ترکیب اصلی در هر دو عصاره و اسانس بود و بیشترین غلظت از این ترکیب را در میان آنها نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Chemical identification of clove (Syzygium aromaticum) extract and essential oil

نویسندگان [English]

  • zahra khoshdouni farahani
  • fatemeh khoshdouni farahani
food science and technology
چکیده [English]

Cloves an important plant source of phenolic compounds, antioxidant, anti-cancer, anti-inflammatory, which has long been used. According to the importance of extracts and essential oils and the importance of them in various industries due to their unique characteristics, the extract and the essential oil of clove plant were extracted and subjected to chemical analysis to identify and evaluate the chemical constituents of them. Extract was isolated by maseratoin method and isolation of essential oil was done by celevenger. Extract and essential oil were analyzed by gas chromatography in coupled with mass spectrometry (GC / MS). Eight compounds were identified in the clove extract that its main components were eugenol (85.5%), eugenol acetate (2.3%) and heptacosone (1.8%), respectively. Seven chemical compounds were identified in the clove oil which the main ones including eugenol (86.36%) and beta-cariophilic (7.66%). Eugenol was the main combination in both the extract and the essential oils and showed the highest concentration of this compound among them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "clove"
  • "extract"
  • " essential oil"