شناسایی مولکولی ژنهای حدت چسبندگی، نکروز کننده و همولیزین در سویه های UPEC و APEC جدا شده از نمونه‌های بالینی و طیور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اشریشیاکلی اوروپاتوژنیک(Uropathogenic Escherichia coli ‎) و اشریشیاکلی‌های بیماریزای پرندگان (Avian Pathogenic Escherichia coli ‎) واجد محدوده وسیعی از فاکتورهای حدت در انسان و طیور می‌باشند. این فاکتورها در ایجاد کلونیزاسیون، تهاجم و متعاقب آن کاهش پاسخ دستگاه ایمنی میزبان نقش دارند که شامل ژن‌های pap،sfa،afa،hly و cnf می‌باشند. هدف این مطالعه ردیابی مولکولی ژنهای چسبندگی، نکروز کننده و همولیزین پاتو وارهای UPEC, APEC اشریشیاکلی جدا شده از انسان و طیور است.
روش ‌بررسی: در مجموع 36 جدایه اشریشیاکلی از نمونه های بالینی بیماران دارای عفونت ادراری پذیرش شده در بیمارستانهای کرمان و 36 جدایه اشریشیاکلی طیور از دانشکده دامپزشکی استان کرمان اخذ گردید. جدایه ها بر اساس تست های بیوشیمیایی و باکتریولوژی استاندارد تشخیص داده شدند. به منظور شناسایی ژن های حدت pap،sfa،afa،hly و cnf واکنش PCR Multiplex- در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.
یافته‌ها: بررسی ژن‌ها نشان داد که در نمونه‌های طیور تعداد 10 جدایه (7/27) درصد حاوی ژنهای حدت و 22 جدایه (1/)61 درصد در نمونه‌های انسانی از نظر حضور ژن مثبت بودند. ژنهای cfa و cnf در هیچ یک از نمونه‌های انسانی و طیور ردیابی نگردید. بیشترین فراوانی مربوط به ژن pap با (33/33) درصد در نمونه‌های طیور و (8/13) درصد در نمونه-های انسانی گزارش شد.
نتیجه‌گیری: روش PCR راهی در جهت تشخیص سریع فاکتور های حدت در اشریشیاکلی جدا شده از نمونه های دامی و انسان بوده که می‌توان از نحوه انتشار و منشاء آلودگی، جهت بررسی‌های اپیدمیولوژیکی و مبارزه سریع با بیماری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Molecular identification of adhesion, necrosis and hemolysin genes in UPEC and APEC strains isolated from clinical specimens and poultry

نویسندگان [English]

  • kumarss amini 1
  • Gholamaliye Moradli 2
  • Sepideh Shamsgoli 3
1 Assistant Professor, Department of Microbiology, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Microbiology, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
3 Department of Microbiology, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Uropathogenic Escherichia coli (UPEC) and Avian pathogenic Escherichia coli (APEC) is produce a wide range of human and animal virulence factors. These factors create colonization, invasion and the subsequent decline in the host immune response. These factors are include pap, sfa, afa, hly and cnf genes. The aim of this study was to molecular identification of adhesion, necrosis and hemolysin genes in UPEC an APEC isolated from poultry and humans samples.
Materials and Methods: A total of 36 isolates from clinical samples from patients with urinary tract infections in hospitals in Kerman and 36 poultry isolates were obtained from the veterinary faculty of Kerman province. Isolates were identified by standard biochemical tests. In order to identify, in vitro amlification Multiplex-PCR were performed for pap, sfa, afa, hly and cnf genes.
Results: Genes analysis showed that in the poultry samples, 10 (27.7%) of the isolates contained acute genes and 22 (61.1%) of the isolates were in the human specimens in terms of presence of the gene. Cfa gene and cnf were not detected poultry and humans in any of the samples. The highest frequency of pap gene was reported in 33.33% in poultry samples and 13.8% in human samples.
Conclusion: The PCR method is a way in early detection of virulence factors in Escherichia coli isolates from animal and human but Epidemiological studies and rapid struggle with the disease can be used to determine the distribution and source of contamination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli (UPEC)
  • Virulence genes
  • Multiplex-PCR