تعیین فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن DDX25 در اقوام مختلف ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف: ژن DDX25 بر روی کروموزوم q24 11مستقر میباشد، 14 اگزون دارد و برای عملکرد بیضه ها و اسپرماتوژنز موثر است.فراوانی آللی ژن DDX25 در هر جمعیت ممکن است متفاوت باشد.این تفاوت میتواند در اثر فشارهای عوامل محیطی و جغرافیایی مناطق گوناگون باشد. این ژن اثراتی در روند گامتوژنز ایفا می کند واز آنجا که در کشور ایران توجه کمتری به این مساله و زمینه های علمی آن شده است، این تحقیق به بررسی فراوانی ژنوتیپی ژن DDX25 در هفت قوم فارس،کرد،ترک،بلوچ،گیلکی،عرب،افغان پرداخته است.
روش بررسی:در این طرح تعداد افراد بررسی شده 180 نفر می باشد. نمونه DNA افراد به روش خارج سازی نمکی انجام شده ، با استفاده از PCR قطعه ژن مورد نظر در SNP مربوطه تکثیر یافته ، سپس با استفاده از روش RFLP و آنزیم تحدیدی Ase-I،محصول PCR برش خورده و قطعات حاصله با استفاده از الکتروفورز بررسی شده اند.
یافته ها: در محاسبه ی درصد فراوانی ژنوتیپ ها،22/77 درصد جمعیت دارای ژنوتیپ GG،11/6 درصد ژنوتیپ TT و 66/16 درصد از افراد ژنوتیپ GT بودند. فراوانی آلل G برابر با 0.855 و برای آلل T برابر با 0.145 بودند.
نتیجه گیری:طبق محاسبات صورت گرفته توسط آزمون کای دو و p value:0.48 در جمعیت مورد مطالعه بین اقوام فارس،کرد،،ترک،بلوچ،گیلکی،عرب وافغان و ژنوتیپ ها اختلاف معناداری وجود نداشت و جمعیت نیز در تعادل هاردی واینبرگ نبود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the genotype and allele frequencies of DDX25 genes in different Iranian ethnic groups

نویسندگان [English]

  • sharareh hosseinzadeh kashani 1
  • elham siasi torbati 1
  • parviz pakzad 2
1 Faculty of Biological Sciences North Tehran Branch Islamic Azad university
2 Faculty of Biological Sciences North Tehran Branch Islamic Azad university
چکیده [English]

Abstract

Background and Objectives: DDX25 Gene is located on chromosome 11q24 ,consists of 14 exons and effective for testicular function and spermatogenesis.DDX25 gene allele frequency in each population may be different.This difference may be due to environmental pressures and geographic areas are different.The impact of gene plays in the process of gametogenesis and Since Iran less attention to this issue and it has been scientific fields, this study was investigated the prevalence of genotype DDX25 in seven people, Persians, Turks, Baluchis, Gilaki, Arabs, Afghans.
Methods: In this study, DNA samples was extracted from 180 menby Salting out.Then, using Ase-I restriction enzyme to RFLP and PCR product was cut and the resulting components have been studied using electrophoresis.
Result: In calculating the frequency of genotypes, 22/77% of the population have the genotype GG, 11/6% of genotype TT and 66/16% of patients had genotype GT. G allele frequency of 0.855 and 0.145 for allele T were equal.
Conclusion: According to the calculations performed by Chi-square test and Pvalue 0.48 In the study population, the ethnic Persians, Kurds, Turks, Baluchis, Gilaki, there was no significant difference between genotypes and blaring Arab population was not in Hardy-Weinberg equilibrium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • genotype
  • allele frequencies
  • Ddx25 gene
  • ethnic groups