بررسی میزان جذب زیستی فنل وآنیلین توسط هسته خرما از محلول های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد بیوشیمی ، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اصفهان ، اصفهان، ایران

3 کارشناس علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران

4 کارشناس علوم آزمایشگاهی ، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران

5 دانشجو کارشناس ارشد آموزش بهداشت وارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

6 دانشگاه آزاد نیشابور، مشهد، ایران

7 کارشناس ارشد بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

8 دکترای حرفه ای دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

9 کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت،دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر

10 کارشناس ارشد زیست شناسی ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران

چکیده

باتوجه به استفاده روزافزون از فرایند جذب سطحی درحذف آلاینده‌های محیط زیست،انتخاب یک ماده مناسب از نظر فنی و اقتصادی به عنوان جاذب، یکی از دغدغه‌های محققین این رشته بوده‌است. هدف از این مطالعه بررسی میزان حذف فنل و آنیلین با استفاده ازهسته خرما اصلاح شده از محلول‌های آبی می‌باشد. در این مطالعه بنیادی–کاربردی با توجه به اهداف در نظرگرفته شده در مقیاس آزمایشگاهی و درسیستم ناپیوسته، ازخاکستر خرما اصلاح شده به عنوان یک جاذب به میزان4/0، 6/0، 8/0و یک گرم استفاده شد. تغییرات اثر غلظت فنل وآنیلین،pH ،زمان تماس وغلظت جاذب مورد بررسی قرار گرفت. کلیه ی آزمایشات براساس روش استاندارد آزمایشات آب و فاضلاب انجام و از نرم افزار Excel برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج آزمایشات نشان داد که خاکستر هسته خرمااصلاح شده راندمان بالایی درحذف فنل و آنیلین داشته و بازده جذب سطحی فنل و آنیلین با افزایش مقدارجاذب، نسبت مستقیم دارد و بهترین راندمان جذب با مقدار جاذب یک گرم و6pH=با غلظت فنل150میلی‌گرم درلیتر وزمان تماس 30 دقیقه 4pH=با غلظت آنیلین50میلی‌گرم در لیتر در زمان تماس45 دقیقه بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of biological absorption of phenol and aniline by date kernel from aqueous solutions

نویسندگان [English]

 • Osman Saeedi Kia 1
 • Farzaneh Badpaa 2
 • Farzaneh Borhani 3
 • Salimeh Mortazavi 4
 • Hedayat Allah Mohammadzai 1
 • Ashraf Sadat Dehghani 5
 • Tahere Dadgar 6
 • Maryam Rezaie 7
 • Fatemeh Darreh Garei 8
 • elham damani 9
 • nasrin ranjbar 10
1 MSC Student of Biochemistry, Iranshahr University of Medical Sciences, Iranshahr, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 MD of Laboratory sciences, Iranshahr University of Medical Sciences, Iranshahr, Iran
4 MD of Laboratory sciences, Iranshahr University of Medical Sciences, Iranshahr, Iran
5 MSC of Health Education and Promotion, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
6 Azad University, Neyshabour, Mashhad, Iran
7 MSC of Biochemistry, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
8 Doctor of Professional Dentistry, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
9 MSC of Health Education and Promotion, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
10 MSC of Biology, Urmia University of Sciences, Urmia, Iran
چکیده [English]

With the increasing use of environmental pollutants removal adsorption process, the selection of a suitable material in terms of technical and economic catchy title, was one of the concerns of researchers in this field. The aim of this study was to determine the amount of phenol and aniline use of aqueous solutions. In this study, Applied according to intended purposes in laboratory scale batch system, as an adsorbent modified dates of 4/0, 6/0, 8/0 and a gr,The effect of changes were studied in the concentration of phenol, vanillin, ph, absorbent concentration and contact time. All tests analysis were used excel performed according to standard methods of water and sewage systems and software for data. The results showed that ash core of high efficiency removal and aniline, phenol and phenol and aniline adsorption efficiency by increasing adsorbent dose, are directly linked and the absorption efficiency of a heat absorber and 6 ph = concentration of 150 mg l phenol time 4ph = 30 minutes with aniline concentration of 50 mg per liter in the contact time 45 minutes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • phenol
 • Aniline
 • ash
 • palm kernel