اثرعصاره هیدروالکلی زیره سبز ( .Cuminum cyminum L ) بر اضطراب در موش های صحرایی نر بالغ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 فیزیولوژی جانوری ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، قم ، ایران

3 عضو هیئت علمی/دانشگاه آزاد قم

چکیده

زمینه و هدف: اضطراب یکی از اختلالات روانی رایج در بین جمعیت‌های انسانی محسوب می‌گردد. یک احساس ناراحت کننده است که خطری نامعلوم و مبهم را تداعی می‌کند. هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره هیدروالکلی زیره سبز بر اضطراب در موش صحرایی نر بالغ می باشد.
مواد و روش ها: پس از شناسایی گیاه زیره‌ی سبز توسط هر باریوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، عصاره هیدروالکلی توسط سوکسله استخراج و با استفاده از آون، پودر عصاره تهیه گردید. در این مطالعه تجربی بر32 سر موش‌های صحرائی نر نژاد ویستار (gr 20 ±230)در گروه دست نخورده(intact)، گروه تیمار با حلال عصاره یا DMSO (3/0سی سی) و گروه های دریافت کننده دوزهای 50و100میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی زیره سبز قرار گرفتند( 8 n =).تمامی تزریقات به صورت داخل صفاقی و نیم ساعت بعد از تزریق، با استفاده از ماز صلیبی شکل مرتفع، آزمون اضطراب گرفته شد و به مدت 5 دقیقه شاخص‌های استاندارد ارزیابی اضطراب (مدت زمان ماندن و تعداد دفعات ورود به بازوی باز) بررسی و ثبت شد. داده ها با آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی تجزیه و تحلیل شدند(001/0>P)

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of hydroalcholic extract of Cuminum cyminum L. on anxiety in Adult male rats

نویسندگان [English]

  • Maryam Khoshsokhan mozaffar 1
  • zahra alemi heshmat 2
  • nasrin heidarieh 3
1 assistant Professor/ Islamic Azad University, Qom Branch
2 Department of Biology, Faculty of Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
3 depatment of biology, faculty of basic science, islamic azad University, Qom branch, Qom, iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Anxiety is one of the current psychic disorders among humanistic communities. It is an oppressive feeling that associates an unknown and ambiguous danger. Due to the effect of cuminum cyminum L, this study aims to consider the effect of hydroalcoholic extract of cuminum cyminum L. on anxiety among male Adult wistar rats.

Material and Methods: After recognition of the cuminum cyminum L. plant through herbarium of Islamic Azad university of Qom, the hydroalcoholic extract was extracted by laboratory, and the extract powder was produced by using an oven. In this study on 32 male wistar rats (200 230 gr) in healthy groups(intact),the treatment group with DMSO or the solvent extract (0/3 cc), and groups received 50,100 mg/kg hydroalcoholic extract of cuminum cyminum L. (n=8). All injections were peritoneal, and half an hour after injection, with the use of high cross labyrinth, anxiety test was taken, and anxiety evaluation’s standard indicators (staying period and the number of entering to free arm) were considered and registered for 5 minutes. Data were analyzed by the Tukey’s unilateral variance analyze (p<0.001).

Results: The received group solvent extract than intact group indicators showed no significant differences in anxiety. the hydroalcoholic extract of cuminum cyminum L.in 100 mg/kg, showed significant increasing in presence period and number commuting time on open arm, than the group who received DMSO (p<0.001).

Conclusion: the hydroalcoholic extract of cuminum cyminum L. has anti-anxiety effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • The hydroalcoholic extract of cuminum cyminum L
  • elevated plus maze
  • Adult male rat