بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی اسطو خدوس (.Lavandula stoechas L) در مقایسه با و داروی گلی بن کلامید برمیزان قند خون در موشهای صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم ، ایران

2 استاد یار گروه زبست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم ، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این مطالعه تعیین اثر عصاره گیاه اسطوخدوس در مقایسه داروی گلی‌بنکلامید بر کاهش قند خون در رت‌های نر نژاد ویستار دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه از 48 سر رت نژاد ویستار در 8 گروه استفاده شد(n=8). دیابت بوسیله تزریق تک دوز استرپتوزوتوسین (55 میلی گرم بر کیلوگرم، داخل صفاقی) ایجاد شد. عصاره گیاه اسطوخدوس با دوز mg/kg 200 به رتها در طی 21 روز گاواژ شد. دراین تحقیق اثر عصاره اسطوخدوس با داروی گلی‌بنکلامید مورد مقایسه قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS با به‌کارگیری آنالیز واریانس یک طرفه و تست توکی استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که میزان قند خون رت‌ها در گروه‌های تحت درمان با عصاره پس از پایان دوره گاواژ نسبت به گروه‌های تحت درمان با داروی گلی بنگلامید (با دوزmg/kg 5/0) حل شده در DMSO و سالین اختلاف معنی داری وجود دارد .
نتیجه گیری: عصاره اسطوخدوس قند خون را در حیوانات دیابتی شده با استرپتوزوتوسین کاهش داد، که احتمالا می‌تواند به دلیل ترکیبات مهم در عصاره اسطوخدوس همچون : لینالول ،اسید بوتیریک، اسیدپروپیونیک، اسیدوالریک و ژرامبول باشد. لینالول موجود در گیاه باعث کاهش سطح قند خون با افزایش سطح انسولین می شود و اثر آنتی‌هایپرگلایسمیک لینالول بر اثر تحریک و فعال شدن گیرنده‌های انسولین در سلول هاست .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Eeffect of the hydroalcolic Lavandula stoechas L. extract in Comparison Glibenclamide on blood glucose in streptozotocin induced diabetic male rats

نویسندگان [English]

  • zahra abolghasemi 1
  • ramesh ahmadi 2
  • maryam khoshsokhan 2
1 Master degree of Islamic Azad University, Iran, Qom, Qom
2 Assistant Professorof Biology, Faculty of Science, Islamic Azad University, Iran ,Qom ,Qom
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to determine the effect of plant extracts of lavender in Comparison libenclamide in reducing blood sugar levels on instreptozotocin–induced diabetic male Wistar rats.
Material and Methods: In this study, 48 Wistar rats were divided in 8 groups (n=8). Diabetes was induced by single injection of streptozotocin (55 mg/kg, i.p) Lavender extract at a dose of 200 mg/kg were gavage to rats during the 21 days. In this study the effect of Lavender was compared with glibenclamide. SPSS software was used for analyzing data by using of analysis of variance and tukey's test.
Results: The results indicate that there is a significant difference between blood sugar levels in group of rats treated with the extract after gavage period compared to group treated with glibenclamide (at a dose of 0/5 mg / kg) dissolved in DMSO or saline.
Conclusion: Lavender was decreased blood glucose in streptozotocin-induced diabetic animals that it probably can be because of Lavender's important compounds such as linalool, butyric acid, propionic acid, valeric and gerambol. The linalool that presents in this plant, decreased blood sugar levels by increasing insulin levels. Anti-hyperglycemic effect of linalool is because of stimulating and activating insulin receptors in the cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes
  • lavender
  • glibenclamide
  • Rats