مقایسه ریسک فاکتورها و درمان‎های آسیب لیگامان صلیبی قدامی در زنان و مردان ورزشکار

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشدفیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آناتومی ، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده

زمینه و هدف: با افزایش تعداد ورزشکاران و در نتیجه افزایش آسیب لیگامان صلیبی قدامی (ACL) تحقیقات زیادی به مطالعه ریسک فاکتورها و درمان و مکانیسم های آسیب پرداخته اند.
روش بررسی: جستجوی نظام مند بانک های اطلاعاتی pubmed ,scopus Cochran, Elsevier ,وgoogle scholar برای تعیین مقالات موجود و مطالعات انجام شده بر روی آسیب لیگامان صلیبی قدامی بخصوص مطالعات صورت گرفته بر روی شیوع این آسیب در ورزشکاران انجام شد که در اینصورت مطالعات مربوط به آسیب ACL و همچنین ریسک فاکتورها و درمان های موجود در این آسیب لیگامانی در ورزشکاران شناسایی شد.
یافته ها: تعداد 18مقاله بر روی آسیب لیگامان صلیبی قدامی بخصوص مطالعات صورت گرفته بر روی شیوع این آسیب در ورزشکاران انجام شد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آسیب ACL در ورزشکاران شایع است که علت تفاوت در سازگاری های عصبی- عضلانی و بیومکانیک های همراه با تکنیک های فرود آمدن از جمله: ext زانو و استرس والگوس منجر به جابجایی قدامی تیبیا می شود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

risk factors and treatment of anterior cruciate ligament injuries in female and male athletes

نویسندگان [English]

  • Narges jahantigh akbari 1
  • Sanam Barforoshan 2
  • elham damani 3
1 Department of Physical Medicine, Zahedan University Of Medical Science, Zahedan, Iran.
2 MSC Student of Anatomy, Student Research Committee, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
3 Zahedan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction:
Studies your target reviews of risk factors and also treatment for harm reduction anterior cruciate ligament (ACL) assigned to help sports society.
Materials and Methods:
systematic search databases Scopus, Pubmed, Cochran, Elsevier and google scholar for Assigning Articles performed on the injury anterior cruciate ligament particularly studies conducted on prevalence of the pathology in women that has case studies of ACL injury, especially women, as well as of risk factors and treatment of ligament injury was detected in athletes.
Results:
A total of 18articles in field of check the network particularly ACL injuries in sports studies were conducted on the prevalence of The case studies acl injury and ligament injury risk factors and treatments available at the athletes were identified.
Conclusion:
The results showed that ACL injuries in athletes are more likely due to differences in neuromuscular. According to this study nonsurgical treatments surgical treatment including strength training, plyometric, weight bearing and proprioception whose activities the patient to return to the damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knee joint
  • knee ligament horses
  • treating cruciate ligament
  • knee