بررسی و ارزیابی میزان ترکیبات اسیدهای فنولی و پلی فنولیک چند رقم فلفل( .Capsicum annum L ) با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه و علوم پزشکی زاهدان

2 استاد دانشگاه ارومیه

3 دانشگاه ارومیه

چکیده

فلفل متعلق به خانواده Capsicum می باشد که از دیر باز به دلیل اثرات کاهش قند و فشار خون در طب سنتی ایران استفاده می شده است . مهم ترین متابولیت های برگ و میوه فلفل را فنل ها و به ویژه آنتوسیانین ها تشکیل می دهند که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی قوی هستند. هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای مقدار ترکیبات فنلی، آنتوسیانینی و فلاونو ییدی در عصاره متانولی گیاه فلفل جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران و بررسی خواص آنتی اکسیدانی آن می باشد.
گیاه فلفل از استان های اصفهان، ارومیه و ترکیه در سال 1392 جمع آوری و تا زمان سنجش متابولیت های موردنظر در فریزر 80 - درجه ی سانتی گراد نگهداری شد. سپس ترکیبات مورد نظر فلفل با استفاده از متانول اسیدی تهیه و ترکیبات فنلی و خواص آنتی اکسیدانی به روش کروماتوگرافی با دستگاه Hplcاندازه گیری شد.
بررسی عصاره های متانولی مناطق مختلف نشان داد که بیشترین مقد ار ترکیبات فنلی بر حسب وانیک اسید ( 1.5 میلی گرم بر گرم وزن خشک ) مربوط به فلفل نارنجی شهررضا و آنتوسیانینی بر حسب سیانیدین – گلوکوزید مربوط به فلفل های منطقه ارومیه بوده است و همچنین فلفل های این منطقه شهررضا نیز از فعالیت آنتی اکسیدانی بهتری در مقایسه با سایر مناطق برخوردار هستند .
فلفل سرشار از ترکیبات فنلی بوده و نیز خاصیت آنتی اکسیدانی داشته می توان از آن به عنوان یک منبع گیاهی که دارای ترکیبات آنتی اکسیدانی است در صنایع غذا و دارو استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation amount of compounds phenolic acids and Poly phenolic as for pepper varieties several by HPLC

نویسندگان [English]

  • reza heidari 2
  • rashid jamei 3
2 Urmia university
3 Urmia university
چکیده [English]

Pepper is a bush shrub that belonging to the Capsicum family. From a long time ago due to the effects of hyperglycemia and hypertension has long been used in traditional medicine in Iran. The most important metabolites pepper are phe The aim of this study was comparison the amount of phenolic compounds, anthocyanins and Flavonoid in pepper extract collected from different parts of Iran and investigate its antioxidant properties .
method:
pepper plants collected of Isfahan, Urmia and Turkey in 1392.and kept in the freezer - 80 ° C until metabolites measurement . Then preparing the mix the peppers with methanol acidic, and measured phenolic compounds and antioxidant properties by HPLC.
Result:
Investigate methanol extracts of different areas showed that The highest amount of phenolic compounds according to vanilla acid (1.5 mg /g dry weight) as to reza Shahr and anthocyanins based on cyanidin - glucoside was as to Urmia region peppers and peppers area of Shahr Reza also had better antioxidant activity than other areas.
Conclution:
The results show that the pepper plant is rich in phenolic compounds and also have antioxidant properties. Eventually, it can be used as a herbal source of the antioxidant compound in food and pharmaceutical industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant Activity
  • Pepper
  • Chromatography