مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کاسنی(.Cichorium intybusL) و داروی نیستاتین بر رشد قارچ کاندیداآلبیکنس جداشده از عفونت واژینیت در شرایط invitro

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی قم

2 .استادیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم ، ایران

چکیده

مقدمه و هدف : با افزایش روز افزون مصرف گیاهان دارویی در درمان طبی، این شاخه از طب مکمل، جایگاه ویژه‏ای در درمان بیماری‏ها پیدا کرده است. این مطالعه به منظور مقایسه اثر عصاره ی هیدروالکلی گیاه کاسنی و داروی نیستاتین بر رشد قارچ کاندیداآلبیکنس جداشده از عفونت واژینیت در شرایط آزمایشگاهی و مقایسه آن با سوش استاندارد مورد بررسی قرارگرفت.
مواد و روش‌ها: کاندیدا آلبیکنس در محیط سابرو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل،کشت داده شد. سه سری 10 تایی از عصاره گیاه کاسنی و یک سری 10 تایی از دیسک آغشته به نیستاتین آماده شد. داخل هر پلیت، 1 دیسک عصاره گیاهی،1 دیسک نیستاتین به عنوان کنترل مثبت و یک دیسک متانول و 1 دیسک خالی به عنوان کنترل منفی گذاشته شد. بعد از 24 ساعت، میزان قطر هاله عدم رشد عصاره گیاه با میزان قطر هاله عدم رشد کنترل مثبت با آنالیز ANOVA مقایسه شد(p<0.05).
یافته‌ها: میزان هاله عدم رشد نیستاتین (28) میلی‌متر با تفاوت معنی‌داری از کاسنی (17) میلی‌متر بیشتر بودو میزان هاله عدم رشد در ترکیب کاسنی و نیستاتین (45) میلی متر از کاسنی (17) میلی متر و نیستاتین (28) میلی متر بیشتر بود(p≤0.05).
نتیجه گیری: کاسنی تأثیرات ضد قارچی روی کاندیدا آلبیکنس را نشان داد اما تاثیر داروی نیستاتین بر روی عدم رشد سویه های کاندیدا آلبیکنس نسبت به کاسنی بیشتر بود و ترکیب دارو با عصاره بر روی عدم رشد سویه های کاندیدا آلبیکنس نسبت به نیستاتین بیشتر بود
واژه‌های کلیدی: تأثیر ضد قارچی، عصاره هیدروالکلی کاسنی ، نیستاتین.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparison of Cichorium intybusL. hydroalcoholic extract and Nystatin on the isolated Candida albicans from vaginal infection under in vitro conditions

نویسندگان [English]

  • kambiz Roshanaii 2
  • Fatemeh Jamallo 2
چکیده [English]

Background & Objective: With the increasing consumption of medical plants for medical treatment ,this topic of complementary medicine found a unique place. This study is the comparison of Cichorium intybusL. hydroalcoholic extract and Nystatin on the isolated Candida albicans from vaginal infection under in vitro conditions.
Materials and Methods : C.Albicans was cultured on sabouraud dexterose agar containing chloramphenicol. Three series of 10 plant Cichorium intybusL. extract and a series of 10 of the disk impregnated with nystatin was prepared. On each plate, one plant extract disc, one nystatin disc (as positive control) and one blank disc (as negative controls) were placed. The mean diameter of non-growth halo around each plant extract was compared with the mean diameter of non-growth halo of positive control discs after 24 hours. Data was analysed by ANOVA statistical test (p<0.05).
Results: The diameter of non-growth halo in nystation discs (28 mm) nystation were also more than Cichorium intybusL. discs(17 mm) (p<0.05). As well as the diameter of non-growth halo in Combination Cichorium intybusL and Nystatin discs(45 mm) was more than that for Cichorium intybusL discs(17 mm) and Nystatin discs(28 mm).
Conclusion: Cichorium intybusL exhibited antifungal effects on C. Albincans But the effect of Nystatin on the lack of growth of Candida Albicans strains was greater than that in Cichorium intybusL. and combining the drug with extract on the lack of growth of Candida Albicans strains was greater than that in Nystatin.
Key word: Antifungal effect, hydroalcoholic extract Cichorium intybusL. , Nystatin .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: Antifungal effect
  • hydroalcoholic extract Cichorium intybusL
  • Nystatin