ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و تعیین محتوای تام فنولی و فلاونوییدی عصارۀ گیاه Adonis aestivalis L. جمع آوری شده از استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

گیاه چشم خروس (Adonis aestivalis L.) متعلق به قبیلة Ranunculeae و از تیرة آلاله (Ranunculaceae) می‌باشد. وجود ترکیبات تترا ترپنوییدی، فنولی و گلیکوزیدهای قلبی در جنس Adonis گزارش شده است. مهم ترین مزیت این گیاه، کاربرد آن در درمان بیماری‌های ناشی از ضعف عضلات قلبی می‌باشد. همچنین در گذشته از این گیاه جهت درمان ناراحتی‌های جنسی استفاده می‌شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات آنتی اکسیدانی، محتوای تام فنلی و فلاونوییدی عصارۀ متانولی 80% و عصاره اتیل استاتی این گیاه و مقایسۀ این دو عصاره با یکدیگر می‌باشد. محتوای تام فنولی عصاره‌های این گیاه نیز با استفاده از معرف فولین سیوکالتیو و گالیک اسید به عنوان استاندارد انجام شد. همچنین محتوای تام فلاونوییدی عصاره‌ها به روش اسپکتروفوتومتری و توسط کاتچین به عنوان استاندارد انجام شد. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره‌ها از روش آنتی اکسیدانی- احیا کنندگی فریک(FRAP) به دست آمد. محتوای تام فنولی (35/2 ± 26/607 میلی گرم گالیک اسید بر گرم نمونه) و فلاونوئیدی (007/0 ± 81/97 میلی‌گرم کاتچین در گرم نمونه) عصارۀ متانولی 80% بیشتر از عصارۀ اتیل استاتی به دست آمد. همچنین عصارۀ متانولی 80% دارای خاصیت آنتی اکسیدانی- احیاء کنندگی فریک (001/0 ± 985/3 میلی گرم گالیک اسید در گرم نمونه) بیشتری نسبت به عصارۀ اتیل استاتی (0004/0 ± 494/3 mg GAE/g) می‌باشد. نتایج نشان داد که عصارۀ متانولی 80% گیاه آدونیس از اثرات آنتی اکسیدانی و محتوای فنولی و فلاونوئیدی بالایی برخوردار بوده و به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی مستلزم تحقیقات بیشتر و جامع‌تری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Antioxidant activity, Total phenolic and Flavonoid content of the extract of Adonis aestivalis L. collected from Lorestan Province

نویسنده [English]

  • mahboubeh taherkhani 1
چکیده [English]

Adonis aestivalis L. belongs to the Ranunculoidae sub family of Ranunculaceae family. Up to now many reports has proven the presence of tetraterpenoids, phenolic compounds and cardiac glycoside in the genus Adonis. The most important mentioned effect of A. aestivalis is it's uses in the treatment of cardiac arrhythmia or sexual problems. The aim of this study was to evaluate the antioxidant activity, total phenolic and flavonoid content of the methanolic (%80) and ethyl acetate extract of A. aestivalis and compare them with each other. The total phenolic content (TPC) of the extracts of A. aestivalis was determined using the Folin ciocalteau assay at the presence of galic acid as standard and also the total flavonoid content (TFC) was determined using spectrophotometer methods at the presence of catechin as standard. Antioxidant activity of the extracts of A. aestivalis was determined upon Ferric-Reducing-Antioxidant power (FRAP) assay. The result showed that the total phenolic content of the methanolic extract was determined to be 607.262.35 mg GAE/g sample and total flavonoid content 97.810.007 mg catechin equivalent/g sample more than ethyl acetate extract (378.378.64 mg GAE/g sample, 89.730.003 mg catechin equivalent/g sample, respectively). Also the FRAP properties of the methanolic extract of A. aestivalis was determined to be 3.9850.001 mg GAE/g sample more than ethyl acetate extract (3.4940.0004) mg GAE/g sample. The results showed that the methanolic extract of A. aestivalis has high antioxidant activity, total phenolic and flavonoid content. Therefore further comprehensive investigation is required to determine the antioxidant properties of A. aestivalis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adonis aestivalis L
  • Antioxidant Activity
  • Ranunculaceae family
  • Total phenolic and flavonoid content