شناسایی ﺳﻮﯾﻪهای استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین با مقایسه روش های دیسک دیفیوژن اگزاسیلین، سفوکسیتین و PCR ژن mecA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد بروجرد

2 عضو هیات علمی

3 دانشجو

چکیده

شناسایی ﺳﻮﯾﻪهای استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین با مقایسه روش های دیسک دیفیوژن اگزاسیلین، سفوکسیتین و PCR ژن mecA
چکیده
سابقه و هدف: ﺳﻮﯾﻪهای استافیلوکوکوس اورئوس ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺘﯽﺳﯿﻠﯿﻦ MRSA ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺟﺪی در ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ‌آﯾﻨﺪ. در تشخیص آنها روش PCR هزینه بر می باشد ولی روش انتشار دیسک، روشی ساده و ارزان بوده و دارای اختصاصیت بالایی می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی روش دیسک دیفیوژن با استفاده از دیسک های سفوکسیتین و اگزاسیلین و مقایسه آن با روش PCR برای شناسایی ژن mecA بوده است.
مواد و روش ها: دراین مطالعه 150 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه بالینی پوست بیماران و کارکنان بیمارستانهای شهر قم جمع آوری شد. سپس مقاومت به متی سیلین با روش های انتشار دیسک اگزاسیلین و سفوکسیتین تشخیص داده شد و با استفاده از روش PCR ژن mecA در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس شناسایی گردید و داده های دو روش مقایسه شدند.
نتایج: در روش دیسک دیفیوژن اگزاسیلین 33 درصد و در روش دیسک سفوکسیتین 28 درصد ایزوله‌ها مقاوم به متی‌سیلین بودند. روش دیسک اگزاسیلین در مقایسه با دیسک سفوکسیتین در 14 درصد دارای جواب کاذب (مقاومت کاذب به متی‌سیلین) در شناسایی سویه MRSA بوده است.
نتیجه گیری: در آزمایشگاه هایی که روش مولکولی به عنوان روش معمول در تشخیص MRSA استفاده نمی شود روش دیسک سفوکسیتین به عنوان روشی ساده و کم هزینه می تواند جانشینی مطلوب برای شناسایی ایزوله های مقاوم به متی سیلین باشد.
واژه های کلیدی: MRSA، سفوکسیتین، اگزاسیلین، mecA

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Detection of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus Strains by Comparing Oxacillin and Cefoxitin Disk Diffusion methods and PCR for mecA Gene

نویسندگان [English]

  • reza yari 1
  • Mohammad Reza Mehrabi 2
  • Niloufar Gorbanpoor Kiasari 3
1 islamic azad university, Boroujerd branch
2 Assistant Prof.
3 MSc student
چکیده [English]

Detection of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus Strains by Comparing Oxacillin and Cefoxitin Disk Diffusion and PCR for mecA Gene
Abstract:
Introduction and purpose: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA strains can pose a serious threat as nosocomial infections in various communities. In detection of these strains, PCR is an expensive method, whereas disk diffusion can provide a simple, inexpensive method with a high specificity. This study attempted to evaluate the disk diffusion method using cefoxitin and oxacillin discs compared with the PCR for detecting mecA gene.
Materials and Methods: In this study, 150 Staphylococcus aureus isolates were collected from clinical skin samples from the patients and personnel in Qom. Next, methicillin resistance was diagnosed using oxacillin and cefoxitin disk diffusion method. Using PCR, mecA gene was identified in Staphylococcus aureus isolates and the data of both disk diffusion method and PCR were compared.
Findings: Among the 150 isolates, 33% were methicillin-resistant in oxacillin disk diffusion, while 28% were methicillin-resistant in cefoxitin disc diffusion. The results revealed that oxacillin disk diffusion yielded false resistance to methicillin by 14% in detection of MRSA strains as compared to cefoxitin disk diffusion.
Conclusions: In laboratories where molecular methods are not employed as a routine procedure for MRSA detection, cefoxitin disk diffusion can provide a simple, low-cost and promising alternative technique for detection of methicillin-resistant isolates.
Keywords:MRSA, Cefoxitin, Oxacillin, mecA

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
  • cefoxitin
  • oxacillin
  • mecA