بررسی میزان شیوع آلودگی باکتریایی واحد های خون بند ناف ذخیره شده در بانک خون بند ناف جهاد دانشگاهی قم از سال 91 تا 94

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد

چکیده

زمینه و هدف
خون بند ناف به عنوان یک منبع مهم و اساسی برای دستیابی به سلول های بنیادی خونساز جهت درمان انواع بیماری های خونی استفاده شده است. احتمال ایجاد آلودگی باکتریایی در زمان خونگیری از بند ناف و نیز در طی فرآیندهایی مربوط به پردازش آن وجود دارد. هدف از این پژوهش، بررسی و تعیین منشا و نوع آلودگی باکتریایی نمونه های آلوده بانک خون بند ناف جهاد دانشگاهی قم می باشد.
روش بررسی
در این مطالعه، تعداد 370 واحد خون بند ناف جمع آوری شد و از نظر آلودگی باکتریایی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور شناخت منشا آلودگی، از هر دو مرحله خونگیری و در نهایت قبل از ذخیره سازی، کشت باکتریایی تهیه و تعیین سویه شد. نتایج توسط نرم افزار spss آنالیز شد.
یافته ها
از مجموع 370 واحد خون بند ناف، تعداد 5 (1.35%) واحد آلودگی باکتریایی داشتند. تعداد 2 واحد (0.54%) آن در مرحله خونگیری از نظر کشت باکتریایی مثبت بودند و 3 مورد (0.81%) پس از انجام فرایند پردازش مثبت شده بودند.
نتیجه گیری
در این بررسی، میزان آلودگی باکتریایی 1.35% گزارش شد و در هر دو مرحله خونگیری و پردازش ایجاد شده بود و اکثریت این باکتری های جدا شده از نوع استافیلوکوک اورئوس و استافیلوکوک اپیدرمیدیس بودند، لذا با توجه به اهمیت و ارزش بالای سلول های بنیادی خون بند ناف و عوارض خطرناک ناشی از پیوند نمونه عفونی، تدوین برنامه هایی به منظور آموزش جهت اخذ استریل سازی نمونه، ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence of bacterial contamination of cord blood stem cells units stored in cord blood bank of the Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Qom between 2012 to 2015

نویسندگان [English]

  • mohsen sheykhhasan
  • maryam faraji
  • mahdieh ghiasi
چکیده [English]

Background and Objectives: Umbilical cord blood has been used as a major source of hematopoietic stem cells to treat a variety of blood diseases. There is bacterial contamination risk during sampling from the umbilical cord and the processing related to it. The aim of this study was to determine the origin and type of bacterial contamination contaminated samples available in cord blood bank of the Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Qom.
Materials and Methods: In this study, 370 units of cord blood were collected and examined for bacterial contamination. In order to identify the source of pollution, preparation and determination culture strains was carry out in both blood sampling and finally to storage levels. Results were analyzed by SPSS software.
Results: A total of 370 cord blood units, 5 units had bacterial contamination. The number of units in phase 2 was positive for bacterial cultures and 3 blood samples were also positive after processing.
Conclusions: In this study, the rates of bacterial infections were reported as 5% in both the blood sampling and the processing, and the majority of isolated bacteria were of Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis, however, due to the high value and importance of blood stem cell cord and the risk of septic transplantation, develop training programs in order to obtain a sterile preparation is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Umbilical cord blood
  • hematopoietic stem cells
  • bacterial contamination