بررسی بیان ژنBCL9دربیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه واحددامغان، دانشگاه آزاداسلامی، دامغان،

2 هیات علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه واحددامغان، دانشگاه آزاداسلامی، دامغان،

چکیده

مقدمه:سرطان کولورکتال سومین سرطان شایع درمردان ودومین سرطان شایع درزنان دنیاونیزدومین عامل مرگ ومیر ناشی ازمیان سرطان های دنیا می باشد.میزان شیوع آن درآسیا به سرعت روبه افزایش است طوریکه سالانه1.2میلیون نفربه سرطان کولورکتال مبتلاوبیش ازنیمی ازاین مبتلایان می میرند.در ایران نیز طی30سال اخیر میزان شیوع سرطان کولورکتال درمردان بیش از50%و در زنان کمی کمتر ازآن می باشدوسن مبتلایان اکثراً بالای50سال است.دراین مطالعه بمنظور شناسایی ژنهای دخیل درایجادCRC،به بررسی بیان ژنBCL9 در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال پرداخته شد.
موادوروش:دراین تحقیق از40بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال با تکمیل رضایتنامه وپرسشنامه کتبی، نمونه بافت تازه تهیه شد.سپس mRNAآنها استخراج وسنتزcDNAانجام شد.سپس باپرایمرهای اختصاصی برای ژنهایBCL9وB-actin،آزمایش نیمه کمیRT-PCRانجام شد.
نتایج:نتایج این مطالعه نشان داددرتمامی نمونه های توموری باند مربوط به ژنcl9 مشاهده میشود درحالیکه درنمونه های نرمال یا باندی مشاهده نشدویااینکه باندبسیارضعیفی قابل مشاهده بود.دراین مطالعه،21مرد(52.5%)و19 زن(47.5%) با میانگین سنی 10±56.1 سال شرکت کردند و 77.5% ایشان (31 نفر) بالاتر از 50 سال سن داشتند. از نظر فاکتور T ، 96.5% بیماران دارای T2 و T3 بودند (P=0.025) و از لحاظ فاکتور N، در 48.3% بیماران تهاجم به غدد لنفاوی مشاهده شد و 22.5% بیماران متاستاز را نشان دادند P=0.013)).
بحث: دراین مطالعه بیان ژنBCL9 در نمونه های توموری افزایش 3.5 برابری نسبت به نمونه های نرمال داشت. میتوان گفت ژنBCL9 می تواند ، بعنوان یکی از ژن های دخیل درسرطان کولورکتال عمل کند که با برخی از ژنها مثل TCF،LEF،B-catenin،Pygo برهمکنش دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of gene expression of Bcl9 in patients with colorectal cancer

چکیده [English]

Background:Colorectal cancer(CRC)is the third most common cancer in men and the second most common cancer in women and the second leading cause of mortality among cancers in the world.Its incidence is increasing rapidly in Asia so about1.2 million people with CRC and more than half of these patients die.In Iran during the past30years the incidence of CRC in men is more than and it is mostly in people over50years.The aim of this study is investigation of gene expression of BCL9 in patients in order to identify genes involved in CRC.
M&M:In this study,the fresh tissue obtained from40patients with CRC after filling the consent form and questionnaire.The RNAextraction and cDNAsynthesis carried out.Then using specific primers for genes BCL9andB-actin,semi-quantitative RT-PCR experiments were performed.
Findings:The results showed that the band of Bcl9 genes in all tumor samples while in normal samples or the band was not observed or a very weak band was visible.21men(52.5%)and19women(47.5%)with mean age of10 ± 56.1 years participated in this study, while77.5% of them (31out of 40) were over 50years of age.In point of TandN Factors,96.5% were patients withT2&T3(P=0.025) and 48.3% of patients showed lymph node invasion and22.5% showed metastasis (P=0.013).
Conclusion: In this study BCL9 gene expression in tumor samples was increased 3.5-fold compared to normal samples. We suggest that BCL9 gene may act as one of the genes involved in colorectal cancer. Bcl9 interacts which with some genes, such as TCF, LEF, B-catenin and Pygo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bcl9
  • Colorectal cancer
  • RT-PCR