شناسایی عوامل باکتریال عفونت های ادراری در کودکان شهرستان قم در سال 1389

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده:

مقدمه: عفونت ادراری شایعترین بیماری دستگاه تناسلی ادراری و دومین بیماری عفونی باکتریال در کودکان است. این مطالعه به منظور بررسی علل باکتریایی ، علائم بالینی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در کودکان مبتلا به عفونت های دستگاه ادراری انجام شد.
مواد و روش: این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی مقطعی در سال 1389 انجام شد. در این تحقیق 70 نفر از کودکان دچار عفونت دستگاه ادراری (Urinary Tract Infection) از نظر ارگانیسم دخیل در ایجاد بیماری و هچنین یافته های میکروبیولوژی ، کشت ادرار وخون و علائم بالینی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: شایعترین جرم مشاهده شده E. Coli بود که در 7/55 درصد از موارد دیده شد. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی به فلوروکینولون ها و سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزیدها با سایر آنتی بیوتیک ها یکسان بود. در 6/38 درصد حساسیت آنتی بیوتیکی Intermittent وجود نداشت و مقاومت به سفالوسپورین ها بیشتر از سایر موارد بود.
بحث: در مجموع بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسه آنها با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه چنین استنباط می شود که شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی در کودکان مبتلا به UTI نسبتا بالا می باشد و لذا نیاز به اتخاذ تدابیری جهت کاهش میزان بروز مقاومت آنتی بیوتیکی در این گروه از افراد به منظور کاهش عوارض عفونت دستگاه ادراری می باشد.
کلیدواژه ها: مقاومت آنتی بیوتیکی، کودکان، عفونت ادراری

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of the Bacterial agents of urinary tract infections in children in the Qom city in 1389

چکیده [English]

Abstract
Objective: Urinary tract infection is most common disease of reproductive system and the second of the urinary bacterial infection in children. These study investigated the bacterial causes, symptoms and antibiotic resistance in children with urinary tract infections have been done.
Methods: This study was performed as descriptive cross-sectional one and 70 children attending to Khorrami Hospital in Qom Province were evaluated for microbiological findings and antibiogram.
Results: The most common germ was E. Coli in 7/55 percent. The antimicrobial resistance pattern was similar for fluorocinolones, cephalosporines, and aminoglycosides with other antibiotics. The intermittent sensitivity was not seen; in 38.6% and the resistance was highest to cephalosporines.
Conclusions: Totally, according to the obtained results and comparison with other studies, it may be concluded that prevalence of anti-microbial resistance among children with UTI is relatively high and some sterategies should be developed to reduce it and its complications.
Key words: Anti-microbial resistance, Children, UTI

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Anti-microbial resistance
  • Children
  • UTI