بررسی اثر عصاره وارنگبو (Mellisa officinalis) بر یادگیری وابسته به وضعیت اتانول در موشهای کوچک آزمایشگاهی نر تحت تیمار با نیکوتین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه أزاد اسلامی واحد قم

2 فارغ التحصیل

چکیده

مقدمه: گیاه وارنگبو دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضد افسردگی می باشد . علاوه بر این ، به دلیل دارا بودن ترپنوئیدها در یادگیری و حافظه موثر است. نقش احتمالی عصاره وارنگبو در یادگیری وابسته به وضعیت در موش های بالغ نر تحت تیمار با نیکوتین بررسی شده است .
هدف از تحقیق : .در این مطالعه اثر تزریق داخل صفاقی عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه بر یادگیری ابسته به وضعیت اتانول در درموش های نر تحت تیمار با نیکوتین بررسی شد.
روش بررسی : در این مطالعه تجربی از 60 سر موش کوچک آزمایشگاهی نر استفاده شد (10گروه 6 تایی) . تست رفتاری توسط دستگاه یادگیری اجتنابی مهاری(غیر فعال) ، مدل Step down انجام گرفت . در این مطالعه اتانول در مرحله قبل از آموزش و قبل از آمون تزریق شد.
نتایج : برای داده ها از آنالیز واریانس یک طرفه استفاده و سطح معنی دار داده ها 0.05p< در نظر گرفته شد .تزریق اتانول قبل از آموزش حافظه را تخریب (**p<0.01) و قبل از آزمون فراموشی القا شده را اصلاح کرد .(pنتیجه گیری: تزریق عصاره وارنگبو) g/kg 25 ) قبل از آزمون توانست اثر کاهش اتانول (g/kg 0.25 ) و نیکوتین (mg/kg 0.1) تزریق شده قبل از آموزش را بر (SDL) جبران کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Melissa officinalis on ethanol state-dependent learning in nicotine- treated mice

چکیده [English]

Objectives :Melissa officinalis has antioxidant and antidepressant effects. Besides, it could be good in learning and memory due to its terpenoides. The possible role of Melissa officinalis on ethanol state – dependent learning was studied in adult nicotine-treated male mice.
Materials : As a model of memory, a single –trial step- down passive avoidance task was used. In this project, ethanol (0.25, 1g/kg) and nicotine (0.01, 0.1mg/kg) was administrated 30 minutes before training and testing. Melissa officinalis extract (25 mg/kg) was administrated 30 minutes before testing, and then step down latency (SDL) was measured.
Key finding: The obtained results showed that administration of ethanol (0.25, 1 g/kg) and nicotine (0.1 mg/kg) before training could decrease SDL, whereas, nicotine (0.01mg/kg) increased SDL.
Conclusion : Pre testing administration of ethanol (1 g/kg), nicotine (0.1mg/kg) and Melissa officinalis extract (25mg/kg) could ameliorate decreasing effects of pre training ethanol (0.25, 1g/kg) and nicotine (0.1mg/kg) on SDL.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mellisa officinalis extract (Varangboo)
  • ethanol state- dependent learning
  • nicotine- treated mice