بررسی کیفیت زندگی ماماهای شاغل شهر قم و عوامل مرتبط با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 مسئول بلوک زایمان بیمارستان امام رضا(ع)

چکیده

زمینه و هدف: در دهه گذشته مطالعات پزشکی تمایل زیادی به بررسی کیفیت زندگی داشته اند. کیفیت زندگی تلفیقی از ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و محیطی می باشد که بر اساس تجربیات فرد از زندگی بیان می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین سطوح کیفیت زندگی در ماماهای شاغل به عنوان عناصر موثر بر سلامت زنان طراحی گردید.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی با رویکرد توصیفی تحلیلی است که تحت عنوان "بررسی کیفیت زندگی ماماهای شاغل شهر قم" انجام شده است. جمعیت مورد بررسی، 158 نفر از ماماهای شاغل شهر قم بودند که پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و بررسی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت جهت تکمیل، درا ختیار آنها قرار گرفت. داده‌ها با بهره‌گیری از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی، آزمون تی مستقل، من‌ویتنی و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اکثر واحدهای مورد پژوهش کیفیت زندگی خود را "خوب" ارزیابی نموده‌اند. نمرات حیطه‌های مختلف کیفیت زندگی، بین ماماهای شاغل در درمانگاه و زایشگاه، تفاوت آماری معنی داری نداشت(P < 0.05). بر اساس آزمون رگرسیون خطی ارتباط آماری معنی داری میان حیطه های سلامت روانی، اجتماعی و محیط با تاهل و مدرک تحصیلی، وجود داشت(P < 0.05).
نتیجه گیری: با آنکه مامایی از مشاغل پراسترس محسوب می‌شود اما اکثر واحدهای مورد پژوهش کیفیت زندگی خود را "خوب" ارزیابی نموده‌اند و نمرات حیطه‌های مختلف کیفیت زندگی، بین ماماهای شاغل در درمانگاه و زایشگاه، تفاوت آماری معنی‌داری نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quality Of Life In Employed Midwives In Qom

نویسندگان [English]

  • Mahindokht Saadatmand 1
  • Zahra Bazaz Benisi 2
1 Department of Midwifery, College of Medicine, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Background and objectives : Over the last decade, quality of life investigations have become an increasingly important part of many medical studies. Quality of life is a multi- dimensional issue, incorporating physical, psychological, social, and Environmental domains that it must be self- reported according to the person’s own experiences. The purpose of the present study was to determine the quality of life levels in employed Midwives as effective factor on women health.
methods: It was a descriptive cross sectional study that conducted in iran. 158 samples of employed midwives from Qom compeleted the questionnaire. The data were collected using demographic check list, and WhoQol- BREF questionnaire. Data were analyzed by SPSS- PC software and descriptive analysis, Independent- samples T test, Mann– Whitney test and linear regression.

Results: Findings showed that the most of subjects had "good" quality of life. There was no significant Statistical differences between quality of life in midwives work in hospitales or health centers (P < 0.05). There was significant Statistical relationship between psychological, social, and Environmental domains and education and marriage (P < 0.05).
Conclusion: On the results of this study; Whereas midwifery is a stressful job, there was seen higher quality of life in employed midwives and There was no significant differences between quality of life in midwives that work in hospitales or health

کلیدواژه‌ها [English]

  • "quality of life"
  • "midwives"
  • " midwifery"