جهش زایی ، کلون کردن و تعیین ترادف بازی ژن آنتی ژن ایمنی بخش باسیلوس آنتراسیس در اشرشیاکلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

زمینه: آنتی‌ژن ایمنی‌بخش باسیلوس‌آنتراسیس (PA) پروتئینی با خاصیت اتصال به گیرنده‌های سطحی سلول‌های بدن انسان می‌باشد ولی در سطح سلو‌ل‌های سرطانی گیرنده اختصاصی uPA (Urokinase plasminogen activator) ایجاد می-شود که این پروتئین قدرت اتصال به آن‌‌‌‌را ندارد. هدف از انجام این تحقیق تغییر جایگاه اتصال موجود بر روی PA با جهش‌زایی مستقیم می‌باشد که این پروتئین فقط بتواند به سلول‌های سرطانی متصل گردد.
مواد و روش‌ها: در طی این تحقیق پلاسمید pMNA1 حاوی ژن PA از B.subtilis حاوی این وکتور استخراج و با استفاده از روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز SOE ، جهش هدفدار بر روی ژن PA صورت پذیرفت. قطعه حاصله بطور مستقیم بر روی ناقل PTZ57R کلون و با استفاده از روش cacl2 به E.coli سویه DH5α انتقال یافت و وجود ژن و جهش بر روی آن بوسیله PCR ، هضم آنزیمی و تعیین ترادف بازی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: قطعه ژنی PA با روش PCR جداسازی و بر روی آن جهش هدفمند صورت پذیرفت. از انتقال محصول PCR جهش یافته بر روی وکتور pTZ57R پلاسمیدی با اندازه 1/5 بدست آمد که این اندازه با روش هضم آنزیمی ثابت شد. سپس وجود ژن توسط PCR و جهش بر روی ژن توسط تعیین ترادف بازی تایید گردید.
نتیجه‌گیری: سرطان مشهور به بیماری مرگ‌آور است. یکی از روش‌های درمان سرطان استفاده از توکسین‌های باکتریایی است لذا با استفاده از پروتئین تغییر یافته PA که فقط به سلول‌های سرطانی متصل می‌گردد، می‌توان امیدی تازه در درمان سرطان ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mutation, cloning and sequencing of Protective Antigen of Bacillus anthrasis

نویسنده [English]

  • Hatef Ajoudanifar 2
چکیده [English]

Background: Protective Antigen of Bacillus anthracis (PA) is a protein that binds to receptors on OF human body cells. There is special Urokinase plasminogen activator receptor on cancer cells and PA can not bind to them. The aim of this study is modify the receptor of PA with site directed mutagenesis that the protein can only be bind to the cancer cells.
Material and methods: In this study, pMNA1 plasmid that contained PA gene was extracted and site directed mutagenesis done with SOE PCR on PA gene. Mutant gene cloned on pTZ57R vector directly and transformed into E. coli DH5α with CaCl2 method. Finally exiting of the gene and mutation on PA evaluated with PCR , digestion and sequencing.
Results: PA gene separated with PCR and mutated with SOE PCR. Mutated PCR product cloned on pTZ57R vector and earned 5.1 kb plasmid. Recombinant plasmid evaluated with digestion and PCR. Mutation confirmed with sequencing.
Conclsion: Cancer has a deadly disease. One of the methods for treaeting cancer using bacterial toxins. Therefore Using a modified PA protein that binds to the cancer cells can create new hope for cancer treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutagenesis
  • Protective Antigene
  • Bacillus anthrasis