بررسی روابط مرفومتریک جنس L. Colutea (Fabaceae) در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

3 واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

آنالیزهای چند ‌متغیره روی صفات ریختی گونه‌های جنس Colutea L. در ایران انجام شد. , در مجموع، 20 صفت کمی و کیفی ریختی روی گونههای بررسی شد. بررسی‌های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام شد و از روشهای مختلفی در بررسیهای آماری چند متغیره شامل تجزیه خوشه ای (Ward) و رسته بندی (PCA) استفاده شد .با استفاده از نتایج حاصل از مطالعات ریختی و صفات افتراقی به دست آمده در تجزیه به مولفه‌های اصلی دو مؤلفه معرفی شدند که در مؤلفه اول، شکل و طول بذر , صفات دارای ضریب بالا و مثبت بود. گروه بندی حاصل از تجزیه خوشه ای با نتایج تجزیه به مؤلفه‌های اصلی تأیید شد و تنوع موجود در صفات مطالعه شده به خوبی گونهها را بر اساس شباهت و تفاوت‌ها از یکدیگر تفکیک نموده است و این صفات ریختی می‌تواند ‌‌در شناسایی و طبقه‌بندی گونه‌های مختلف این جنس کاربرد سیستماتیکی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Morphometric relationships genus Colutea L. (Fabaceae) in Iran

نویسندگان [English]

 • مصطفی اسدی 2
 • ایرج مهرگان 3
 • طاهرنژاد ستاری 3
2 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
3 واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده [English]

A multivariate statistical analysis was performed on morphological characters of Colutea L. species in Iran. Totally, 20 qualitative and quantitative morphological characters of species were studied. Statistical analyses were done by SPSS ver. 18.0 and different methods of multivariate statistical survey of cluster analysis (Ward) and ordination (PCA) was used. Using the results from morphological studies and Differential characteristics obtained in the principal component analysis, two components were introduced in the first component, shape and length of the seeds, traits and positive coefficient. Results of cluster analysis were confirmed by results principal components analysis.classification of cluster analysis was confirmed by principal component analysis and good variety of different traits to species based on similarities and differences have separated and morphological traits caaaaaaa aaaa aaa aaa aaa aaa a a a a a a a a a a a n identify and classify species of this genus is the systematic application.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cluster
 • Family
 • Colutea
 • grouping
 • Component
دوره 6، شماره 21
خرداد 1395
صفحه 49-55
 • تاریخ دریافت: 06 فروردین 1395
 • تاریخ بازنگری: 08 اردیبهشت 1395
 • تاریخ پذیرش: 08 آبان 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 08 آبان 1395