تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از شیر خام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد قم

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: سودوموناس آئروژینوزا، پاتوژن فرصت‌طلبی است که مقاومت بالایی نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها دارد و می‌تواند در بیماران دچار نقص سیستم ایمنی، ایجاد بیماری ‌کند. این تحقیق با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از شیر خام و نیز بررسی مقاومت چندگانه و تعیین ایزوله‌های ESBL انجام شد.
روش بررسی: ابتدا 117 سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از محصولات لبنی با روش‌های استاندارد میکروبیولوژی تایید شدند و سپس مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌ها در مقابل 10 آنتی‌بیوتیک منتخب از رده‌های مختلف آنتی‌بیوتیکی طبق استاندارد CLSI بررسی شد.
یافته‌ها: در بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی، بیشترین مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک سفتازیدیم و کمترین مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک آمیکاسین و پلی میکسین ب به دست آمد. 27 جدایه (23%)، مقاومت دارویی چندگانه (MDR)، به سه کلاس آنتی‌بیوتیکی نشان دادند و 86 جدایه به آنتی‌بیوتیک سفتازیدیم مقاوم بودند(5/73%) که 28 جدایه از این تعداد ESBL مثبت بودند (55/32%).
نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای سودوموناس آئروژینوزا در شیرخام و وجود ژن‌‌های مقاومت به آنتی‌بیوتیک در باکتری، اعمال راهکارهای مناسب جهت کنترل بهداشت در دامداری‌ها، برای جلوگیری از انتشار باکتری ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determine the antimicrobial susceptibility of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from raw milk

نویسندگان [English]

  • faeze zadsafar 1
  • MOHSEN ZARGAR 2
1 Student
چکیده [English]

Abstract
Background and Objectives: Pseudomonas aeruginosa, a pathogen bacteria, that is resistance to antibiotics and can be used in patients with immune deficiency and cause disease. This study aimed to determine the antimicrobial susceptibility of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from raw milk and multiple resistance of the isolates and ESBL isolates.
Method: Initially, 117 Pseudomonas aeruginosa isolates from dairy products were confirmed by the standard methods of microbiology and then evaluated the antibiotic resistance of 10 strains against 10 antibiotic which selected from different categories according to the CLSI standard.
Results: In the study of antibiotic resistance Ceftazidime antibiotic showed most Antibiotic resistance and amikacin antibiotic polymyxin B antibiotic resistance and lowest, respectively.
27 isolates (23%), multiple drug resistance (MDR), the three classes of antibiotics showed
and 86 isolates were resistant to the ceftazidime antibiotic (73.5%) isolates, of which 28 were positive ESBL (32.55%).
Conclusion: Due to high prevalence Pseudomonas aeruginosa in raw milk, and existence of antibiotic resistance genes in bacteria, it is necessary to apply appropriate strategies for livestock health control, to prevent the spread of bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pseudomonas aeruginosa
  • dairy products
  • microbial drug resistance
  • Multiple drug resistance