تاثیر پربیوتیک اینولین بر عملکرد تولیدمثلی، تکامل گناد، هماوری و نسبت جنسی در ماهی زبرا (Danio rerio)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سراوان

2 دانشگاه زابل

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ‌ها و ﭘﺮﺑﻴﻮﺗﻴﻚ‌ﻫﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و نیز افزایش مقاومت در برابر ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎن به ﺧﻮﺑﻲ آﺷﻜﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ‌ﻫﺎ و ﭘﺮﺑﻴﻮﺗﻴﻚ‌ﻫﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌های ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه است. ﻟﺬا در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ اﺛﺮ پربیوتیک تجاری اینولین بر عملکرد تولید مثلی، تکامل گناد و نسبت عملکرد تولیدمثلی، روند تکامل گناد و نسبت جنسی در ماهی زبرا دانیو (Danio rerio) مورد آزمایش قرار گرفت. در این تحقیق یک جیره غذایی پایه به عنوان جیره شاهد (T0) و سه جیره غذایی آزمایشی شامل سه سطح اینولین1(T1)،2 T2) و3(T3)درصد در سه تکرار منظور شد و بچه ماهیان پس از شروع تغذیه فعال به مدت هشت هفته (تا زمان بلوغ: میانگین وزن: 67/1 گرم، میانگین طول: 4/5 سانتیمتر) با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ عملکرد تولیدمثلی در ماهی زبرا دانیو از نقطه نظر قطر تخم، هماوری مطلق، نسبت جنسی لاروهای حاصله، شاخص ﮔﻨﺎدوﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ، تعداد لارو، درﺻد بقای بچه ماهیان و روند تکاملی گناد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد تولیدمثلی ﺷﺎﻣﻞ قطر تخم، بقای لاروها، ﻫﻤﺎوری مطلق، شاخص ﮔﻨﺎدوﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ، طول و وزن لاروها در تیمار T2 و T3 بطور معنی‌داری بیشتر از سایر تیمارهای آزمایشی بود (P<0.05). ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﭘﺮﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اینولین ﺗﺄﺛﻴﺮ معنی داری بر ﻧﺴﺒﺖ جنسی در ماهی زبرا دانیو ندارد (P>0.05). بر طبق نتایج بافت شناسی گناد، استفاده از اینولین در جیره غذایی سبب تسریع در روند تکامل گناد در ماهی زبرا می-گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of the prebiotic Inuline on functional of reproduction, gonad development, fecundity and sex ratio in Danio rerio

چکیده [English]

The use of probiotics and prebiotics for increasing the growth and resistance against disease are well documented in aquaculture but work on the effects of probiotics and prebiotics on the reproductive performance of fish, especially on ornamental fish, are lacking. We conducted a study to determine the effects of probiotic on gonad development, reproductive performance of Danio rerio. In this study, a diet based on a control diet (T0) and three experimental diets consisted of three levels of inulin: 1 (T1), 2 (T2) and 3 (T3) and these treatments were done with three replicated. The juveniles were fed experimental diets for eight weeks (until adulthood: average weight: 1.67 gr, average length: 5.4 cm). In this experiment reproductive performance in terms of egg diameter, absolute fecundity, sex ratio, gonadosomatic index, number of larvae, survival of juveniles and gonad development were examined. The results showed that probiotic treatments, reproductive performance including egg diameter, survival larvae, absolute fecundity, Gonadosomatic Index, length and weight of larvae in treatment T2 and T3 were significantly higher than other treatments (P <0.05). Also the results showed that the prebiotic inulin does not have a significant impact on the sex ratio in zebrafish (P> 0.05). According to the histology of the gonads, the use of dietary inulin accelerates the process of gonad development in zebrafish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prebiotic Inuline
  • Reproduction Functional
  • sex ratio
  • Danio rerio