روش‌های مختلف بکارگیری هورمون LHRHa در تکثیر خارج از فصل جنس نر ماهی قرمز (Carassius auratus, Linnaeus 1758)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان ابهای داخلی گرگان

4 دانشگاه سنندج

5 دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی اثرات روش‌های مختلف ایمپلنت و تزریق LHRHa روی برخی خصوصیات زیست شناختی منی شامل تراکم اسپرم، درصد اسپرماتوکریت، پی اچ و طول دوره تحرک اسپرم در طی اسپرمیشن، حجم اسپرم دهی در طی دوره 21 روز بعد از تیمار و تغییرات هورمون تستوسترون در روزهای بعد از ایمپلنت و تزریق (اسپرمیشن، 7، 14 و 21) روز بعد از تیمار در ماهی مولد نر ماهی قرمز در خارج از فصل تکثیر انجام شد. 4 تیمار شامل: تزریق LHRHa، EVAc، پلت کلسترولی و تیمار شاهد در نظر گرفته شد. تراکم اسپرم در بین تیمارها تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت (0.05≤P ). بالاترین درصد اسپرماتوکریت در تیمارهای EVAc و تزریق LHRHa مشاهده شد (0.05≥P ). ایمپلنت EVAc بطور معنی داری سبب افزایش حجم اسپرم دهی در مقایسه با سایر تیمارها در طی 21 روز بعد از تیمار شد (0.05≥P ). طول دوره تحرک بطور معنی داری در تیمار EVAc نسبت به سایر تیمارها بالاتر بود (0.05‍≥P). بین pH در تیمارهای مختلف یا گروه شاهد (تزریق سرم فیزولوژی) تفاوت معنی داری مشاهده شد به طوری که پایین ترین میزان در تیمار شاهد مشاهده شد(0.05‍≥P ). تغییرات هورمون تستوسترون در طی اسپرمیشن در تیایش هورمون تستوسترون در طی اسپرمیشن در تکثیر خارج از فصل ماهی مولد نر قرمز دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Different methods using GnRHa on out of season reproductive efficiency in male goldfish (Carassius auratus, Linnaeus 1758)

چکیده [English]

The present research aims to evaluate effects of different methods of LHRHa implants and injections on some biological properties of semen including sperm density, spermatocrit percentage, pH and duration of sperm motility during spermiogenesis, sperm volume during 21 days after treatment and testosterone hormone changes in the days after implant and injection (Spermiogenesis, 7, 14 and 21) after the treatment in male goldfish broodstock in non-reproduction season. Fish were included in 4 treatments (injection of normal saline 0.7%, EVAc 20 mg / kg body weight LHRHa with 40 micrograms / kg body weight Metoclopramide, cholesterol pellets containing 20 micrograms / kg body weight LHRHa with 40 mg / kg body weight Metoclopramide and 100 mg / kg LHRH with 40 mg / kg body weight Metoclopramide. sperm did not differ significantly between treatments (P ≥0.05). highest spermatocrit percentage was found in treatments EVAc and LHRHa (P ≥0.05). EVAc implants significantly increased sperm volume compared with other treatments during the 21 days after treatment (P ≥0.05). Mobility period in different treatments of male fish broodstock was differed significantly (P ≥0.05), so that mobility period in treatment EVAc mobility was higher than other treatments. PH of different treatments with the control group (Physiology serum injection) showed significant difference so that the lowest rate was observed in the control group (P ≥0.05). Changes in hormone testosterone showed that its rate in Spermiogenesis in EVAc and LHRHa injection treatments showed significant difference compared to other treats in off-season reproduction of goldfish

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gold fish
  • EVAc
  • Cholesterol pellets
  • Sperm parameters
  • Testosteron
دوره 6، شماره 21
خرداد 1395
صفحه 29-39
  • تاریخ دریافت: 07 فروردین 1395
  • تاریخ بازنگری: 11 اردیبهشت 1395
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1395