کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی در شهر قم و عوامل موثر بر آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 دانشگاه علوم پزشکی قم

چکیده

مقدمه: بسیاری از مبتلایان به سرطان مشکلات و علائمی دارند که بر احساس آنها از خوب بودن و عملکرد فیزیکی و اجتماعی آنان تاثیر گذار است وموجب کاهش کیفیت زندگی و افزایش پیامد نامطلوب در آنها می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی و عوامل مؤثر برآن در مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی طراحی گردیده است.
روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی - مقطعی می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس برروی 118 بیمار مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی در مرکز شیمی درمانی حضرت فاطمه زهرا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات فردی بیمار و نسخه فارسی و کوتاه شده ابزار سنجش کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. اطلاعات حاصل با کمک نرم افزارSPSS و روش های آماری توصیفی، تی مستقل، آنوای یک طرفه، آزمون تعقیبی توکی و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: بیشتر بیماران از نظر نمره کل کیفیت زندگی در محدوده متوسط قرار داشتند. هیچ ارتباطی میان وضعیت تاهل، مدت بیماری، مدت درمان و نمرات کیفیت زندگی یافت نشد.
نتیجه گیری: بیماران این مطالعه سطوح متوسطی از نمرات کلی کیفیت زندگی را کسب کردند که می تواند بیانگر تاثیر باورهای مذهبی یا حمایت خانواده بر کیفیت زندگی آنها باشد. از آنجا که بیماران دارای سن بیشتر و تحصیلات کمتر، نمرات کمتری از کیفیت زندگی را کسب کردند، بنابراین ممکن است این بیماران نیازمند سطوح بالاتری از حمایت و آموزش در جهت بهبود کیفیت زندگی خود باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quality of life and effective factors in cancer patients undergoing chemotherapy in Qom

نویسندگان [English]

  • Mahindokht Saadatmand 1
  • Mohammad Parvaresh Masoud 2
1 Department of Midwifery, College of Medicine, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 MS Critical Care Nursing Department of ' Pre-Hospital Care Paramedical Sciences Faculty . Medical University of Qom.
چکیده [English]

Background & Objective: Many patients with cancer have multiple symptoms affecting their sense of well-being and their physical and social performance that will be reduced quality of life and increased their unfavorable outcome. The purpose was to evaluate the quality of life (QOL) and effective factors in Iranian cancer patients undergoing chemotherapy.
Materials &Methods: This cross-sectional analytical study including118 cancer patients who underwent chemotherapy at Qom chemotherapy Center and had inclusion criteria, that completed an Iranian version of the brief form of the WHOQOL assessment instrument and a demographic checklist. Data were analysed using SPSS-PC software, descriptive analysis, independent sample t-tests, one way ANOVA models, Tukey’s Post Hoc test and linear regression.
Results: Most patients had a relatively average level of overall QOL. QOL scores were low in older and less educated patients, but these scores were not affected by the marital status or types of cancer. No significant regression was observed between duration of disease and treatment and mean QOL scores.
Conclusions: Overall, patients in the present study had a relatively average level of global QOL that could be the impact of religious beliefs or family support on their quality of life. The results emphasize that older and less educated patients have lower QOL scores. These patients may require a greater level of support and education to improve their QOL.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "quality of life"
  • "Cancer"
  • "Chemotherapy"
  • "WHOQOL BRIEF"