بررسی لقاح و کشت جنین گاوی در سیستم هم کشتی سلول های بنیادی مزانشیمی موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه جنین شناسی، تهران، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی دام، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

4 دانشکده زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: یکی از پرکاربردترین منابع سلولی در مهندسی بافت و بهینه‌سازی محیط‌های کشت، سلول-های بنیادی مزانشیمی(MSCs) می‌باشد. در مطالعه حاضر، سلول‌های بنیادی موش به عنوان هم‌کشتی مورد استفاده قرار گرفت. از آنجاییکه مشکل عمده روش کشت جنین در شرایط آزمایشگاهی قابلیت حیاتی کاهش یافته جنین‌های آزمایشگاهی در مقایسه با همتاهایشان در شرایط حیاتی است، هدف از این مطالعه ارزیابی لقاح و کشت جنین گاوی در هم‌کشتی با سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی (ADMSCs) است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه، پس از آماده سازی وجداسازی سلول‌های بنیادی مزانشیمی از بافت چربی، این سلول‌ها در کف چاهک‌ها کشت شدند. سه روز پس از کشت سلولی، تخمک و جنین‌های گاوی به روی تک لایه منتقل گردید و تا 7 روز کیفیت بلوغ و نوع تسهیم سلولی بررسی گردید.

یافته‌ها: میزان بلوغ و زنده‌مانی و تسهیم سلولی جنین‌ها تا روز هفتم ارزیابی شد. این مطالعه نشان داد که هم‌کشتی با سلول‌های بنیادی مزانشیمال بطور معنی‌داری زنده‌مانی و تسهیم جنین را در مقایسه با گروه کنترل (جنین‌های بدون هم‌کشتی) افزایش داده است (05/0˂P )، بطوریکه میزان بلوغ تخمک‌های گاوی گروه هم‌کشتی با سلول‌های مزانشیمال نسبت به گروه کنترل به ترتیب 82 و 78 درصد و همچنین میزان تقسیم سلولی تا مرحله بلاستوسیست در مقایسه با گروه کنترل به ترتیب 33 و 26 درصد بوده است.
نتیجه گیری کلی: نتایج کلی طرح نشان می دهد که تسهیم جنین در مقایسه با جنین های بدون هم کشتی افزایش و میزان تقسیم سلولی نیز افزایش داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evolution of bovine embryos cleavage in co-cultuer M.S.Cs deried from adipose tissues rat

نویسندگان [English]

 • Mehdi Ahmadifar 1
 • علی محمدعینی 2
 • Reihane Nateghi 3
 • Nazila وحیدی ایریسفلی 4
1 Royan Institute
2 Young Researchers and Elite Club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective
Mesenchyme Stem cells (MSCs) are one of the widely used sources in tissue engineering and efficacy of cultural environment. In this survey, rat stem cells are used as coculture. Owing to main obstacle of embryo culture in the lab medium, the survival of embryo in lab is low in comparison with that of normal conditions. The purpose of this research is the survey of fertilization and culture of bovine embryos in mesenchymal stem cells derived from adipose tissue (ADMCs).
Approach
Isolated ADMCs were cultured on 4-well dishes. Three days after cell culture, the bovine immature oocytes were transferred on this mono layer system and the in vitro matured oocytes were fertilized by sperms in another MSCs free environment subsequently. Then in vitro fertilized embryos were co-cultured with the same mono layer of ADMCs for seven days. During oocyte and embryo co-culture, the rates of maturation and cleavage were assessed.
Achievements
This study reveals that co-culture of embryos with mesenchymal stem cells could increase the survival and cleavage of embryos significantly (P<0.05). The maturation rate of bovine co-cultured oocytes (%82) in comparison with that of control group (%78) has increased significantly. Also, the rate of blastocyst formation in co-cultured embryos (%33) was analytically comparable with that of control group (%26).
Conclusion
What bolsters substantially the quality and development of embryo is coculture systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • co-cultured
 • Stem cell
 • Mouse
دوره 6، شماره 21
خرداد 1395
صفحه 1-8
 • تاریخ دریافت: 22 فروردین 1395
 • تاریخ بازنگری: 20 اردیبهشت 1395
 • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1395