مقایسه اثر واکشتها بر میزان موفقیت ریزازدیادی گیاه آناناس (Ananas comosus L. Merr)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد قم

چکیده

چکیده :
پیشرفت های علمی اخیر در زمینه بیوتکنولوژی گیاه آناناس روش های جدیدی را برای ریزازدیادی آناناس، تکثیر انبوه و کاهش هزینه های تولید فراهم ساخته است. تغییرات ژنتیکی همراه با ریزازدیادی ارقام جدیدی از گیاهان آناناس را بوجود آورده که از نقطه نظر اقتصادی، مقاومت به آفات و بیماری های اساسی بعنوان مهمترین اهداف کاربرد بیوتکنولوژی آناناس هستند. در این پژوهش مراحل مختلف ریزازدیادی گیاه آناناس تحت تاثیر غلظت های مختلف هورمونی بررسی و مقایسه شدند. به منظور ریزازدیادی ، مریستم های مورد نظر از گیاه آناناس در شرایط استریل جدا شده و سپس آن را به محیط کشت موراشیگ اسکوگ (MS ) با غلظت های مختلف 6-بنزیل آمینوپورین ((1-2-3-4-5 Mgl نفتالین استیک اسید((6 Mglکشت داده شدند. با افزایش میزان هورمون 6-ینزیل آمینوپورین میانگین طول ساقه (2 سانتی متر) و نرخ تکثیر (3 عدد در هر جداکشت) بدست امد و میزان رشد افزایش پیدا کردند.
کلمات کلیدی: گیاهچه آناناس – ریزازدیادی – تنظیم کننده های رشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of subcultures on the success of plant micropropagation of pineapple (Ananas comosus L. Merr)

نویسندگان [English]

  • Sobhan Gaeeni 1
  • Farah Farahani 2
چکیده [English]

Comparison of subcultures on the success of plant micropropagation of pineapple (Ananas comosus L. Merr)


Review :
Recent scientific advances in biotechnology lead to new methods of micropropagation of pineapple plant pineapple, mass propagation and reduce production costs is provided. Genetic changes associated with micropropagation of pineapple plants to create new varieties from the economic point of view, resistance to major pests and diseases are the most important goals pineapple application of biotechnology. In this study different stages of plant micropropagation of pineapple under the influence of concentration were compared. In order to micropropagation, meristem of the plant Pineapple isolated in sterile conditions and then it Murashige and Skoog medium (MS) with various concentrations of 6-benzyl Mynvpvryn ((1-2-3-4-5 Mgl NAA acid ((6 Mgl were cultured. by increasing the amount of hormones 6-Ynzyl Mynvpvryn average stem length (2 inches) and the proliferation rate (3 per explants). the growth rate rose.
 Keywords: pineapple seedlings - micropropagation - growth regulators

کلیدواژه‌ها [English]

  • pineapple seedlings
  • Micropropagation
  • Growth regulators