بررسی اثر فاکتور اسید فولیک برکاتالپسی در موشهای صحرایی نر مدل پارکینسونی ایجاد شده توسط رزرپین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 هیئت علمی دانشگاه أزاد اسلامی واحد قم

چکیده

چکیده
سابقه و هدف : بیماری پارکینسون یک اختلال عصبی پیشرونده با علائمی چون کندی در انجام حرکت ، لرزش استراحت ، سفتی عضلات و نا پایداری تعادلی است .با توجه به تاثیر محافظت نورونی و آنتی اکسیدانی اسید فولیک هدف این بررسی تعیین اثر اسید فولیک بر فعالیت حرکتی ( کاتالپسی) موشهای صحرایی نر مدل پارکینسونی بااستفاده از تست میله می باشد .مواد و روشها: در تحقیق تجربی حاضر ، موشهای صحرایی به تعداد 24 سر به4 گروه تقسیم شدند. مدل تجربی پارکینسون توسط تزریق رزرپین داخل صفاق انجام گردید . گروههای آزمایش اسید فولیک با مقدار mg/kg 5 را روزانه به صورت تزریق درون صفاقی دریافت کردند ،سپس همه گروهها توسط تست میله مورد ارزیابی قرار گرفتند .یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که دریافت اسید فولیک به مقدار mg/kg 5 به مدت یک هفته به طور معنی داری p< 0/05 کاتالپسی را در موشهای صحرایی مدل پارکینسونی بهبود می بخشد . نتیجه گیری : می توان گفت که اسید فولیک باعث بهبود کاتالپسی در موشهای صحرایی نر مدل پارکینسونی می شود. .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of folic acid on catalepsy in reserpine –induced parkinsonian male rat model

نویسنده [English]

  • Fatemeh Tayebi 1
1 . M.Sc.student, Islamic Azad University
چکیده [English]

Abstract

Introduction: Experimental evidence suggests that the folate deficiency and its consequent, the elevated homocysteine level ,can sensitize the dopaminergic neurons of substantia nigra to the environmental toxin, whereby it may increase the risk of Parkinson disease. Parkinson's disease is a progressive neurological disorder with symptoms such as rest tremor, muscle stiffness, paucity of voluntary movements, and postural instability. Regarding the neuroprotective and antioxidant effect of the folic acid, purpose of this study was to determine the effect of folic acid on motor activity (catalpsy) in Parkinson model of rats with using the bar-test. Materials and Methods: In this experimental study, 24 rats were randomly divided into four groups. Experimental model of Parkinson's disease was induced by intraperitoneal injection of reserpine. Each of animals in the folic acid groups was given folic acid(5 mg / kg, i.p) every day. Then all groups were evaluated by the bar-test.Results: The results showed that this dose of the folic acid (5 mg / kg) for a week significantly(p <0/05) improves the catalepsy in the rats model of Parkinson's disease.
Conclusion: It can be said that folic acid improves catalepsy in Rats Model of Parkinson's disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Folic acid
  • Parkinson
  • bar-test
  • reserpine
  • Rat